งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ (บุคลากร)

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่


ติดต่อ
e-mail
นางศุภานัน ปิ่นเจริญ
Mrs.Suphanun Pincharoen
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
หัวหน้าบริการวิชาการแก่สังคม
และหัวหน้าสหกิจศึกษา
02-836-3000 ต่อ 4616 , 4617
suphanun.p@rmutp.ac.th
ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่

ติดต่อ
e-mail
นางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรติ
Miss Ajchara chalermkeart
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้าหลักสูตร
และหัวหน้าประกันคุณภาพการศึกษา
02-836-3000 ต่อ 4616 , 4617
qa.sci.rmutp@gmail.com
ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสุกัญญา พินิจเวชการ
Mrs.Sukanya Pinichvechkan
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้าทะเบียน
02-836-3000 ต่อ 4616 , 4617
noinoi2209@hotmail.com
kanawutชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่

ติดต่อ
e-mail
ดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว
Dr.Kanawut Inkaew
อาจารย์
หัวหน้าวิเทศสัมพันธ์
และหัวหน้าการจัดการความรู้ (KM)
02-836-3000 ต่อ 4616 , 4617
kanawut.i@rmutp.ac.th
ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาวรัชดาวรรณ คงยัง
Miss Ratchadawan Kongyoung
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้าเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
02-836-3000 ต่อ 4625, 4626
ratchadawan.k@rmutp.ac.th
ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาวอรสา ฉายแสง
Miss Orasa Chaisaeng
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่บริการห้องปฏิบัติการ
02-836-3000 ต่อ 4627
orasa.c@rmutp.ac.th
ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาวนิสากร น่วมศรีนวล
Miss Nisakorn Nuamsrinuan
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่บริการห้องปฏิบัติการ
02-836-3000
nisakorn.n@rmutp.ac.th
kookkaiชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาวศุภวรรณ กุศลธรรมรัตน์
Miss.Supawan Kusolthammarat
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่วิจัยและพัฒนา
และปฏิบัติหน้าที่บริการวิชาการแก่สังคม
02-836-3000 ต่อ 4616, 4617
supawan.k@rmutp.ac.th