ฝ่ายกิจการนักศึกษา

kanchanaชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่

ติดต่อ
e-mail
นางสาวกาญจนา อินทร์เฉลิม
Miss Kanjana Inchaloem
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
หัวหน้างานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
งานสวัสดิการและสุขภาพพลานามัย
02-836-3000 ต่อ 4621,4622
kanjana.i@rmutp.ac.th
เกียรติภูมิชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่

ติดต่อ
e-mail
นายเกียรติภูมิ เส็งสมุทร
Mr.Keattiphoom Sengsanmut
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานวิชาทหาร
หัวหน้างานพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
หัวหน้างานกีฬา
หัวหน้างานศิษย์เก่าและชุมชน
งานกิจการนักศึกษา
งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา/ทุนภายนอก
02-836-3000 ต่อ 4621,4622
keattiphoom.s@rmutp.ac.th
ฐิตาภาชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่


ติดต่อ
e-mail
นางสาวฐิตาภา เนื่องนิยม
Miss Titapa Nuengniyom
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม
งานกิจกรรมสโมสรและชมรมนักศึกษา
งานสารบรรณฝ่ายกิจการนักศึกษา
02-836-3000 ต่อ 4621,4622
titapa.n@rmutp.ac.th
Srivilaiชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่

ติดต่อ
e-mail
นางศรีวิไล พวกน้อย
Mrs.Srivilai Phuaknoy
อาจารย์
หัวหน้างานแนะแนว
หัวหน้างานสวัสดิการและสุขภาพพลานามัย
02-836-3000 ต่อ 4624
srivilai.p@gmail.com
chaiwatชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่


ติดต่อ
e-mail
นายชัยวัฒน์ ศักดิ์เวฬุวัน
Mr.Chaiwat Sakveruwan
นักวิชาการศึกษา
งานศิลปวัฒนธรรม
งานแนะแนว
งานกิจกรรมสโมสรและชมรมนักศึกษา
02-836-3000 ต่อ 4621 , 4622
chaiwat.s@rmutp.ac.th