งานกิจการนักศึกษา (บุคลากร)

kanchanaชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่


ติดต่อ
e-mail
นางสาวกาญจนา อินทร์เฉลิม
Miss Kanjana Inchaloem
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
หัวหน้าทุนการศึกษา
และปฏิบัติหน้าที่สวัสดิการและบริการนักศึกษา
02-836-3000 ต่อ 4202
kanjana.i@rmutp.ac.th
เกียรติภูมิชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นายหรรษธร เส็งสมุทร
Mr.Hatsathon Sengsamut
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้าพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
หัวหน้ากีฬา
หัวหน้าวิชาทหาร
หัวหน้าศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
และปฏิบัติหน้าที่ทุนการศึกษา
02-836-3000 ต่อ 4202
keattiphoom.s@rmutp.ac.th
ฐิตาภาชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่


ติดต่อ
e-mail
นางสาวฐิตาภา เนื่องนิยม
Miss Titapa Nuengniyom
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้าสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา
หัวหน้าศิลปวัฒนธรรม
และหัวหน้างานทรานสคริปต์กิจกรรม
02-836-3000 ต่อ 4202
titapa.n@rmutp.ac.th
Srivilaiชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่

ติดต่อ
e-mail
นางศรีวิไล พวกน้อย
Mrs.Srivilai Phuaknoy
อาจารย์
หัวหน้าแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
และหัวหน้าสวัสดิการและการบริการนักศึกษา
02-836-3000 ต่อ 4146
srivilai.p@gmail.com
chaiwatชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่

ติดต่อ
e-mail
นายชัยวัฒน์ ศักดิ์เวฬุวัน
Mr.Chaiwat Sakveruwan
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่กิจการนักศึกษา
และปฏิบัติหน้าที่สารบรรณกิจการนักศึกษา
02-836-3000 ต่อ 4202
chaiwat.s@rmutp.ac.th