ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์บริการ

แนะนำรายการเครื่องมือรายการ Softwareรายการห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมการให้บริการจำหน่ายน้ำกรอง/น้ำบริสุทธิ์รายการบริการทดสอบ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์บริการ (Scientific Instrument and Service Science Center, SISsc)
เครื่องมือเตรียมตัวอย่างและเครื่องมือพื้นฐาน
เครื่องมือทดสอบทางด้านวัสดุ
เครื่องมือทางด้านสิ่งแวดล้อม
 • MATLAB 2015B
 • Microsoft Office 2016
>> ห้องฝึกอบรม

 • ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ (อัตราค่าบริการ)

>> ห้องปฏิบัติการ

 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 40 ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง
 • ห้องปฏิบัติการเคมี 40 ที่นั่ง จำนวน 4 ห้อง
 • ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 40 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
 • ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 40 ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง
 • ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 40 ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
ระเบียบการขอใช้บริการ
ขั้นตอนการขอใช้บริการ
อื่นๆ
จำหน่ายน้ำ​กรองที่มี​ความ​บริสุทธิ์สูง​ ​ปราศ​จาก​ของแข็งแขวนลอย​ ​และ​เชื้อจุลินทรีย์​ ​โดยผ่านกระบวนการต่างๆ อาทิเช่น การกำ​จัดสี​ ​กลิ่น​ ​ความ​กระด้างของน้ำ​ ​การกำ​จัดสารอนินทรีย์ที่​เป็น​ประจุบวก​ ​และ​ประ​จะ​ลบ​ ​และกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV ใน​น้ำ​ออก น้ำกรองมีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด ดังนี้

  1. น้ำ RO เป็นน้ำ ที่ผ่านการกรองด้วยระบบ Reverse Osmosis มีการกำจัดไอออนแล้ว ถึง 85 –95 % อัตราลิตร 20 บาท
  2. น้ำ DI เป็นน้ำ ที่ผ่านการกรองด้วยระบบ Reverse Osmosis และ IonExchange มีคุณสมบัติเทียบเท่าน้ำกลั่น 2 ครั้ง มีค่าความต้านทาน 10-15 MΩ-cm อัตราลิตรละ 40 บาท
  3. น้ำ Ultra pure เป็นน้ำที่ผ่านขั้นตอนแลกเปลี่ยนไอออน, UV, Ultra microfiltration ทำให้น้ำมีคุณสมบัติ เทียบเท่าน้ำกลั่น 3 ครั้ง มีค่าความต้านทาน 18.2 MΩ-cm อัตราลิตรละ 60 บาท
รายการวิธีทดสอบพื้นฐาน
รายการบริการเครื่องมือทดสอบ

เครื่องมือวิเคราะห์

Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)
Model: Thermo iCE3000series
datchanee
ข้อมูลจำเพาะข้อมูลตัวอย่างชนิดของธาตุที่วิเคราะห์ได้ติดต่อผู้รับผิดชอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ชนิดและหาปริมาณธาตุ (metal content) ที่อยู่ในตัวอย่างด้วยเทคนิคการวัดการดูดกลืนแสงของอะตอม (Atomic Absorption Spectroscopy)   ซึ่งเป็นกระบวนการที่อะตอมอิสระ (free atom) ของธาตุดูดกลืน แสงที่ความยาวคลื่นระดับหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งขึ้นอยู่กับธาตุแต่ละธาตุ


โหมดการวิเคราะห์

 • Flame (Air-Acetylene, Acetylene-Nitrous oxide)
 • Graphite furnace
 • Hydride generation (สำหรับธาตุ As)
 • Cold vapor (สำหรับธาตุ Hg)
สารตัวอย่างที่เป็นของเหลวหรือสารละลาย
ตัวอย่างของแข็ง
Ag, Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mn, Na, Ni, Pb, Sn, Si, Se, Sb, Sr, V, Zn, Zr, Mg, P, Te

ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
ติดต่อ : 028363018
E-mail: woravith.c@rmutp.ac.th

UV-Vis Spectrophotometer
Model: Shimadzu UV-1700datchanee
ข้อมูลจำเพาะข้อมูลตัวอย่างชนิดของธาตุที่วิเคราะห์ได้ติดต่อผู้รับผิดชอบ
ใช้วัดค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 190-1100 nm ของสารเคมีที่ละลายได้ในตัวทำละลาย สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

-เป็นสารละลายใส ไม่มีตะกอน


ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
ติดต่อ : 028363018
E-mail: woravith.c@rmutp.ac.th

X-ray fluorescence
Model: Horiba MESA-50
ข้อมูลจำเพาะข้อมูลตัวอย่างชนิดของธาตุที่วิเคราะห์ได้ติดต่อผู้รับผิดชอบ
เครื่องมือ Bench Top X-ray Fluorescence สำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุองค์ประกอบในสารตัวอย่าง โดยใช้การวัดปริมาณ X-Ray Fluorescence แบบ Energy Dispersive X-ray Fluorescence (EDXRF) ที่ปลดปล่อยออกมาจากธาตุองค์ประกอบแต่ละชนิดในสารตัวอย่าง โดยแสดงผลออกเป็น Qualitative analysis และ Quantitative analysis ได้ในตัวอย่าง ของแข็ง ของเหลวและผงได้ในระดับปริมาณ ppm ถึง %

-ของแข็งที่เป็นเนื้อเดียวกัน
-ของเหลว

-วิเคราะห์ธาตุโลหะและอโลหะ
-ข้อยกเว้น ไม่สามารถวิเคราะห์ธาตุที่มีเลขอะตอมต่ำกว่าธาตุ Al
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
ติดต่อ : 028363018
E-mail: woravith.c@rmutp.ac.th

Gas chromatography-Mass spectrometer (GC-MS)
Model: Shimadzu

ข้อมูลจำเพาะข้อมูลตัวอย่างชนิดของธาตุที่วิเคราะห์ได้ติดต่อผู้รับผิดชอบ
เป็นเครื่องมือสำหรับแยกวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารในสภาวะแก๊ส โดยใช้ตัวตรวจวัด (Detector)  เป็นแบบเครื่องวิเคราะห์มวลสาร (Mass Spectrometer) จัดเป็นเครื่องที่ใช้เทคโนโลยี่ขั้นสูง มีความถูกต้องและความแม่นยำในการวิเคราะห์สูง สามารถวิเคราะห์สารตัวอย่างได้หลายชนิด

-ของเหลว/สารละลาย

-xxx
ผู้รับผิดชอบ : ดร.วรินธร บุญยะโรจน์
ติดต่อ : 028363000
E-mail: varinthorn.b@rmutp.ac.th

Gas chromatography (GC)
Model: Thermo / Trace GC Ultra
ข้อมูลจำเพาะข้อมูลตัวอย่างชนิดของธาตุที่วิเคราะห์ได้ติดต่อผู้รับผิดชอบ
เป็นเครื่องมือสำหรับแยกวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารในสภาวะแก๊ส
 • สารละลาย

-xxx
ผู้รับผิดชอบ :
ติดต่อ :
E-mail:

Hyperformance liquid chromatography (HPLC)
Model: Thermo / Surviyor plus
ข้อมูลจำเพาะข้อมูลตัวอย่างชนิดของธาตุที่วิเคราะห์ได้ติดต่อผู้รับผิดชอบ
สำหรับแยกสารประกอบโดยอาศัยหลักการความแตกต่างของอัตราการเคลื่อนที่ของสารประกอบในเฟสที่อยู่กับที่ของคอลัมน์ โดยสารละลายเป็นเฟสเคลื่อนที่พาไป เมื่อต่อเข้ากับเครื่องตรวจวัดจะสามารถตรวจวัดสารที่ออกมาจากคอลัมน์ได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถตรวจวัดทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่นิยมใช้วิเคราะห์สารประกอบที่ระเหยยาก หรือมีน้ำหนักโมเลกุลสูง

-xx

-xxx
ผู้รับผิดชอบ :
ติดต่อ :
E-mail: