เครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบ

รายการเครื่องมือรายการ Software/ห้องปฏิบัติการบริการอัตราค่าบริการรายการบริการทดสอบ
เครื่องมือเตรียมตัวอย่างและเครื่องมือพื้นฐาน
เครื่องมือทดสอบทางด้านวัสดุ
เครื่องมือทางด้านสิ่งแวดล้อม
เครื่องมือวิเคราะห์
Software
ห้องปฏิบัตการ/ห้องฝึกอบรม
ระเบียบการขอใช้บริการ
ขั้นตอนการขอใช้บริการ
อัตราค่าน้ำกรอง/น้ำบริสุทธิ์
xxx
รายการวิธีทดสอบพื้นฐาน
รายการบริการเครื่องมือทดสอบ

เครื่องมือวิเคราะห์

Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)
Model: Thermo iCE3000series
datchanee
ข้อมูลจำเพาะข้อมูลตัวอย่างชนิดของธาตุที่วิเคราะห์ได้ติดต่อผู้รับผิดชอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ชนิดและหาปริมาณธาตุ (metal element) ที่อยู่ในตัวอย่างด้วยเทคนิค Atomic Absorption Spectroscopy   ซึ่งเป็นกระบวนการที่อะตอมอิสระ (free atom) ของธาตุดูดกลืน (absorp) แสงที่ความยาวคลื่นระดับหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งขึ้นอยู่กับธาตุแต่ละธาตุ

โหมดการวิเคราะห์
คุณลักษณะสารตัวอย่าง
Ag, Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mn, Na, Ni, Pb, Sn, Si, Se, Sb, Sr, V, Zn, Zr, Mg, P, Te

ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
ติดต่อ : 028363018
E-mail: woravith.c@rmutp.ac.th

UV-Vis Spectrophotometer
Model: Shimadzu UV-1700datchanee
ข้อมูลจำเพาะข้อมูลตัวอย่างชนิดของธาตุที่วิเคราะห์ได้ติดต่อผู้รับผิดชอบ
ใช้วัดค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 190-1100 nm ของสารเคมีที่ละลายได้ในตัวทำละลาย สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

-เป็นสารละลายใส ไม่มีตะกอน


ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
ติดต่อ : 028363018
E-mail: woravith.c@rmutp.ac.th

X-ray fluorescence
Model: Horiba MESA-50
ข้อมูลจำเพาะข้อมูลตัวอย่างชนิดของธาตุที่วิเคราะห์ได้ติดต่อผู้รับผิดชอบ
เครื่องมือ Bench Top X-ray Fluorescence สำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุองค์ประกอบในสารตัวอย่าง โดยใช้การวัดปริมาณ X-Ray Fluorescence แบบ Energy Dispersive X-ray Fluorescence (EDXRF) ที่ปลดปล่อยออกมาจากธาตุองค์ประกอบแต่ละชนิดในสารตัวอย่าง โดยแสดงผลออกเป็น Qualitative analysis และ Quantitative analysis ได้ในตัวอย่าง ของแข็ง ของเหลวและผงได้ในระดับปริมาณ ppm ถึง %

-ของแข็งที่เป็นเนื้อเดียวกัน
-ของเหลว

-วิเคราะห์ธาตุโลหะและอโลหะ
-ไม่สามารถวิเคราะห์ธาตุที่มีเลขอะตอมต่ำกว่า Al
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
ติดต่อ : 028363018
E-mail: woravith.c@rmutp.ac.th

Gas chromatography-Mass spectrometer (GC-MS)
Model: Shimadzu

ข้อมูลจำเพาะข้อมูลตัวอย่างชนิดของธาตุที่วิเคราะห์ได้ติดต่อผู้รับผิดชอบ
xxx

-ของเหลว

-xxx
ผู้รับผิดชอบ : ดร.วรินธร บุญยะโรจน์
ติดต่อ : 028363000
E-mail: varinthorn.b@rmutp.ac.th

Gas chromatography (GC)
Model: Thermo / Trace GC Ultra
 
ข้อมูลจำเพาะข้อมูลตัวอย่างชนิดของธาตุที่วิเคราะห์ได้ติดต่อผู้รับผิดชอบ
xxx

-xx

-xxx
ผู้รับผิดชอบ :
ติดต่อ :
E-mail:

Hyperformance liquid chromatography (HPLC)
Model: Thermo / Surviyor plus
ข้อมูลจำเพาะข้อมูลตัวอย่างชนิดของธาตุที่วิเคราะห์ได้ติดต่อผู้รับผิดชอบ
สำหรับแยกสารประกอบโดยอาศัยหลักการความแตกต่างของอัตราการเคลื่อนที่ของสารประกอบในเฟสที่อยู่กับที่ของคอลัมน์ โดยสารละลายเป็นเฟสเคลื่อนที่พาไป เมื่อต่อเข้ากับเครื่องตรวจวัดจะสามารถตรวจวัดสารที่ออกมาจากคอลัมน์ได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถตรวจวัดทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่นิยมใช้วิเคราะห์สารประกอบที่ระเหยยาก หรือมีน้ำหนักโมเลกุลสูง

-xx

-xxx
ผู้รับผิดชอบ :
ติดต่อ :
E-mail: