ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการ (SISC)

แนะนำ SISCรายการเครื่องมือรายการ Softwareรายการห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมระเบียบการให้บริการจำหน่ายน้ำกรอง/น้ำบริสุทธิ์รายการบริการทดสอบติดต่อสอบถามตารางฝึกอบรม / Training
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการ (Scientific Instrument and Science Center, SISC)width=คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เริ่มโครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการ (Scientific Instrument and Science Center, SISC) เพื่อเป็นแหล่งให้บริการทดสอบ วิเคราะห์ตัวอย่างและให้บริการสังคม สำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเครื่องมือทดสอบและวิเคราะห์จำแนกเป็นกลุ่มใหญ่คือ

 • กลุ่มเครื่องมือพื้นฐานการทดลอง
 • กลุ่มเครื่องมือเตรียมตัวอย่าง
 • กลุ่มเครื่องมือวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ
 • ห้องฝึกอบรมและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และรายการซอฟต์แวร์
รายละเอียดเครื่องมือวิเคราะห์  แบบจองการใช้เครื่องมือออนไลน์
เครื่องมือเตรียมตัวอย่างและเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือทดสอบทางด้านวัสดุ เครื่องมือทางด้านสิ่งแวดล้อม  เครื่องวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปี   เครื่องวิเคราะห์โดยเทคนิคการแยก 
รายการ Software
 • MATLAB 2015B
 • Microsoft Office 2016
 ห้องฝึกอบรม 
 • ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์
 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 35 ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง
 • ห้องปฏิบัติการเคมี 35 ที่นั่ง จำนวน 4 ห้อง
 • ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 35 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง
 • ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 35 ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง
 • ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 35 ที่นั่ง จำนวน 3 ห้อง
ติดต่อ : งานอาคารสถานที่ 02-8363000 ต่อ 4613

 ขั้นตอนการขอใช้บริการ 
 • xxx
 • xxx
 ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ 
 • xxx
 • xxx
 เครื่องผลิตน้ำกรอง/น้ำบริสุทธ์ 

model : TKA water Purification Systems (Germany) 

อัตราค่าบริการ

จำหน่ายน้ำ​กรอง/น้ำบริสุทธิ์ ดังนี้

  1. น้ำ RO เป็นน้ำ ที่ผ่านการกรองด้วยระบบ Reverse Osmosis มีการกำจัดไอออนแล้ว ถึง 85 –95 % อัตราลิตร 30 บาท
  2. น้ำ Type-II (น้ำ DI) เป็นน้ำที่ผ่านการกรองด้วยระบบ Reverse Osmosis และ Ion Exchange มีคุณสมบัติเทียบเท่าน้ำกลั่น 2 ครั้ง มีค่าความต้านทาน 10-15 MΩ-cm อัตราลิตรละ 60 บาท
  3. น้ำ Type-I  (Ultra pure) เป็นน้ำที่ผ่านขั้นตอนแลกเปลี่ยนไอออน, UV, Ultra microfiltration ทำให้น้ำมีคุณสมบัติ เทียบเท่าน้ำกลั่น 3 ครั้ง มีค่าความต้านทาน 18.2 MΩ-cm อัตราลิตรละ 100 บาท
หมายเหตุ: ผู้ชื้อต้องเตรียมถังหรือภาชนะบรรจุที่สะอาดมาเอง

รายการบริการทดสอบ

ค่าอัตราการเตรียมตัวอย่าง Download อัตราค่าบริการ  Download อัตราการเตรียมตัวอย่าง
ติดต่อสอบถาม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
 ตารางฝึกอบรม
ที่ เรื่อง วัน/เวลา สถานที่
1 บรรยายและสาธิตการใช้งานเครื่อง ATR-FTIR 28 ก.พ.2561 / 9.30 น. 9407
2 บรรยายและสาธิตการใช้งานเครื่อง UV-Vis spectrophotometer (UV-1800)
3 สาธิตการใช้งานเครื่องชั่งไฟฟ้าละเอียด 4 ตำแหน่ง  27 ก.พ.2561 / 9.30 น.
4 สาธิตการใช้งานเครื่องวัด pH
5 สาธิตการใช้งานเตาเผาไฟฟ้า (furnace)

ตารางการจองและขอรับบริการเครื่องมือวิเคราะห์