การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ประชาสัมพันธ์ประกาศ/ข้อบังคับ มทร.พระนครขั้นตอนประกาศ ก.พ.อ.แนวปฏิบัติแบบฟอร์มขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯรูปแบบของการจัดทำเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนข้อมูล
คณาจารย์ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ปี พ.ศ.2558-2560
 • แผนผัง ขั้นตอนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์)  ส่วนงาน คณะ

 • แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)  [PDF] [DOC]
 • แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา ก.พ.อ.04  [PDF] [DOC]
 • แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (มทร.พ.๑)
 • ข้อมูลผู้เสนอขอรับการประเมินความสามารถในการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เอกสารหมายเลข 5)
 • แบบรับรองลักษณะการเผยแพร่หนังสือ
 • แบบรับรองลักษณะการเผยแพร่ตำรา
 • แบบรับรองการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (ประเภทบทความวิจัยและบทความวิชาการ)
 • แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานในลักษณะอื่น
 • แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานบริการรับใช้สังคม
 • แบบรับรองทิศทางการศึกษาหรือวิจัยผลงานทางวิชาการ
 • แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ
ภาระงานขั้นต่ำและแนวทางติดตามผลงานวิชาการ