การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ประชาสัมพันธ์ประกาศ/ข้อบังคับ มทร.พระนครขั้นตอนประกาศ ก.พ.อ.แนวปฏิบัติแบบฟอร์มขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯรูปแบบของการจัดทำเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนข้อมูลผู้ประสานงาน/ผู้ทรงคุณวุฒิหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ
คณาจารย์ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ปี พ.ศ.2558-2560
ประกาศ/ข้อบังคับ มทร.พระนคร
แผนผัง ขั้นตอนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ส่วนงานคณะ

เอกสารประกอบการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  • แบบ ก.พ.อ. 03 จำนวน 10 ชุด (โดยวิธีพิเศษ 15 ชุด)
  • เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน จำนวน 5 เล่ม (โดยวิธีพิเศษ 7 เล่ม)
  • ผลงานทางวิชาการ จำนวน 5 ชุด (โดยวิธีพิเศษ 7 ชุด)
  • ข้อมูลของผู้เสนอขอรับการประเมินความสามารถในการสอน (เอกสารหมายเลข 5) จำนวน 5 ชุด (โดยวิธีพิเศษ 7 ชุด)
  • สำเนาตารางสอนย้อนหลัง 3 ปี จำนวน 1 ชุด
  • แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (มทร.พ.1) จำนวน 1 ชุด
  • หลักฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  จำนวน 5 ชุด (โดยวิธีพิเศษ 7 ชุด)
  • แบบรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทางวิชาการ จำนวน 5 ชุด (โดยวิธีพิเศษ 7 ชุด)
ประกาศ ก.พ.อ.
แนวปฏิบัติ
แบบฟอร์มขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ
รูปแบบของการจัดทำเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
ผู้ประสานงาน นางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรติ  โทร 02-836-3004 เบอร์ภายใน 4616, 4617 E-mail: qa.sci.rmutp@gmail.com


ผู้ทรงคุณวุฒิ
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ภาระงานขั้นต่ำและแนวทางติดตามผลงานวิชาการ