การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ประชาสัมพันธ์ประกาศ/ข้อบังคับ มทร.พระนครขั้นตอนประกาศ ก.พ.อ.แนวปฏิบัติแบบฟอร์มขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯรูปแบบของการจัดทำเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนข้อมูลผู้ประสานงาน/ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณาจารย์ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ปี พ.ศ.2558-2560
  • แผนผัง ขั้นตอนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์)  ส่วนงาน คณะ

ผู้ประสานงาน
นางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรติ
โทร 02-836-3000 ต่อ 4616, 4617
E-mail: qa.sci.rmutp@gmail.com

 


หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ
ภาระงานขั้นต่ำและแนวทางติดตามผลงานวิชาการ