ฐานข้อมูลวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

งบประมาณแผ่นดิน
ลำดับหัวข้องานวิจัยผู้วิจัย 
1การศึกษาพัฒนาจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการปรับปรุงคุณภาพเงินในระดับนาโนดร.ไพศาล การถาง
ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ
ดร.สุวรรณ ยอดยิ่งยง
[บทคัดย่อ]
งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย
ลำดับหัวข้องานวิจัยผู้วิจัย 
1.การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์เชิงพื้นที่ : ประยุกต์ใช้ในการสร้างแผนที่โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยผศ.สุนีย์ สัมมาทัต
ผศ.นิตยา บุญสิทธิ์
นายกฤษฎา เหล็กดี
[บทคัดย่อ]
2.ความตระหนักและพฤติกรรมของเยาวชนในกรุงเทพมหานครต่อการจัดการซากของเสีย :กรณีศึกษาโทรศัพท์เคลื่อนที่นายประยุทธ สุวรรณศรี
ผศ.รัชนี ผิวทอง
[บทคัดย่อ]
งบประมาณรายได้วิจัยสถาบัน
ลำดับหัวข้องานวิจัยผู้วิจัย 
1.การศึกษาลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผศ.ดวงใจ เขมวิรัตน์
นางดำรงฤดี มิตรภักดี
นางสาวชวนี สุภิรัตน์
นางสาวปิยธิดา รุจะศิริ
[บทคัดย่อ]
งบประมาณรายได้คณะ
ลำดับหัวข้องานวิจัยผู้วิจัย 
1.การศึกษาโครงสร้างทางเคมีของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากมะเดื่อผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม
2.กระบวนการเชิงภาพที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาเมล็ดข้าวเปลือก : การจำแนกสายพันธุ์และการตรวจสอบความผิดปกติของเมล็ดข้าวดร.ไพศาล การถาง
3.การดูดซับไอออนโลหะหนักในนำทิ้งจากห้องปฏิบัติการเคมีด้วยอิฐมอญ กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
ผศ.ประเทืองทิพย์ โรจนวิภาต
4.ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผศ.ดวงใจ เขมวิรัตน์
นายสนทยา เขมวิรัตน์
5.การพยากรณ์ราคาสินค้าเกาตรโดยวิธีการปรับให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลนางสาวยุพาพิน อติกานต์กุล
6.การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนางภภัสสร สิงหธรรม
นางวีรวรรณ จันทนะทรัพย์
นางสาวนฤดี สมิทธิ์ปรีชา
โครงการส่งเสริมสิงประดิษฐและนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่