ฐานข้อมูลวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

งบประมาณแผ่นดิน
ลำดับหัวข้องานวิจัยผู้วิจัย 
1.ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ Generalized Estimating Equation (GEE)ผศ.สุนีย์ สัมมาทัต
ผศ.นิตยา บุญสิทธิ์
นายกฤษฎา เหล็กดี
[บทคัดย่อ]
2.ชุดทดสอบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยรวมนางสาวสิริรัตน์ พานิช
นายเลอพงษ์ พิศนุย
[บทคัดย่อ]
3.โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจัดการเนื้อหาเว็บศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนนางวีรวรรณ จันทนะทรัพย์
นางภภัสสร สิงหธรรม
[บทคัดย่อ]
4.ศักยภาพด้านพลังงานของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลืองมังคุดผศ.สังเวย เสวกวิหารี [บทคัดย่อ]
งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย
ลำดับหัวข้องานวิจัยผู้วิจัย 
1ระบบไอซีทีเพื่อการศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในสายวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ตามความต้องการของสถานประกอบการนางภภัสสร สิงหธรรม
นางวีรวรรณ จันทนะทรัพย์
[บทคัดย่อ]
งบประมาณรายได้วิจัยสถาบัน
ลำดับหัวข้องานวิจัยผู้วิจัย 
1ความพึงพอใจของนักศึกษา มทร.พระนครที่มีต่อการบริหารงานด้านกิจการนักศึกษานางสาวชวนี สุภิรัตน์
นางสาวปิยธิดา รุจะศิริ
[บทคัดย่อ]
2.การรายงานคุณภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยค่าอ้างอิงจากบทความนานาชาติปี พ.ศ.2551-2554นางภภัสสร สิงหธรรม
ผศ.ดร.กฤตธี เอียดเหตุ
[บทคัดย่อ]
งบประมาณรายได้คณะ
ลำดับหัวข้องานวิจัยผู้วิจัย 
1.การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนางวีรวรรณ จันทนะทรัพย์
นางภภัสสร สิงหธรรม
นางนิภาพร ปัญญา
[บทคัดย่อ]
2.การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคผศ.ดวงใจ เขมวิรัตน์
ผศ.ธานี คงเพ็ชร์
นางวิภา จักรชัยกุล
นายศิริชัย สาระมนัส
[บทคัดย่อ]
3.การพัฒนาชุดการสอน เรื่องปริมาณเวกเตอร์ผศ.สิริน สิระธนกุล
นางธนัฏฐา อำนวยวัฒนะกุล
[บทคัดย่อ]
4.การปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกรด้วยสื่อจำลองสถานการณ์กราฟิกแอนิเมชั่นแบบเรียลไทม์ดร.ชัชวาล ศรีภักดี
[บทคัดย่อ]
5.การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาหลักชีววิทยา (02-611-101) เรื่องการแบ่งเซลล์นางสาวเพ็ชรรัตน์ เวฬุคามกุล
นายวราวุฒิ พุทธให้
[บทคัดย่อ]
6.การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศนางยุพาพิน อติกานต์กุล
[บทคัดย่อ]
7.การพัฒนาสารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อใช้ควบคุมการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม
นางนิภาพร ปัญญา
[บทคัดย่อ]
งบประมาณภายนอก
ลำดับหัวข้องานวิจัยผู้วิจัย 
1.โครงการนำร่องเพื่อศึกษาและประเมินถึงทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณและการวิเคราะห์ใช้เหตุผลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และเสนอหาแนวทางในการส่งเสริมดร.ไพศาล การถาง
ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง
ดร.พัชรินทร์ ปัญจบุรี
[บทคัดย่อ]
2.การพัฒนาและศึกษาระบบการอบแห้งแบบพาหะลมชนิดท่อเกลียวสำหรับข้าวเปลือกนายฉัตรชัย นิมมล
นางสาวดวงฤทัย นิคมรัฐ
นายอนุชา หิรัญวัฒน์
[บทคัดย่อ]