ฝ่ายบริหารและวางแผน

suwannaชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่

ติดต่อ
e-mail
นางสาวสุวรรณา โย้วเพ้ง
Miss Suwanna Yopeng
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารและวางแผน
หัวหน้างานการเงิน
02-836-3000 ต่อ 4601
suwanna.y@rmutp.ac.th
suriyoชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นายสุริโย ก่อวาณิชกุล
Mr.Suriyo Korwanitchchakul
บุคลากร ปฏิบัติการ
หัวหน้างานบุคลากร
02-8363000 ต่อ 4605
suriyo.k@rmutp.ac.th
worชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นายวรวุฒิ สาสิงห์
Mr. Worawut Sasing
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
02-836-3000 ต่อ 4605
worawut.s@rmutp.ac.th
orrawanชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่

ติดต่อ
e-mail
นางสาวอรวรรณ มุกนนท์
Miss Orrawan Mooknon
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
หัวหน้างานสื่อสารองค์กร
02-836-3000 ต่อ 4610
orrawan.m@rmutp.ac.th
sairungชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาวสายรุ้ง แก้วน้อย
Miss Sairung Keawnoi
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานสื่อสารองค์กร
02-836-3000 ต่อ
sairung.k@rmutp.ac.th
charitaชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาวชลิตา อินสะโร
Miss Chalita Insaro
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
หัวหน้างานบัญชี
02-836-3000 ต่อ 4602
chalita.i@rmutp.ac.th
yaowapaชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาวเยาวภา เทวะผลิน
Miss Yaowapa Thewaphalin
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
งานการเงิน
02-836-3000 ต่อ 4601
yaowapa.t@rmutp.ac.th
สำเริงชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นายสำเริง นิ่มอนงค์
Mr.Samloeng Nimanong
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานการเงิน
02-836-3000 ต่อ 4601
somloeng@gmail.com
ซูไฮบ๊ะชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาวซูไฮบ๊ะ ดอเลาะ
Miss Suhaibah Doloh
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
หัวหน้างานเอกสารการพิมพ์
02-836-3000 ต่อ 4612
suhaibah.d@rmutp.ac.th
ศิริพรชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาวศิริพร บัวสีตัน
Miss Siriporn Buaseetun
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
งานพัสดุ
02-836-3000 ต่อ 4604
siriporn.bu@rmutp.ac.th
kungชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาวสุนันทา แก้วกระจ่าง
Miss Sunanta Kaewkrajang
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานพัสดุ
02-836-3000 ต่อ 4604
sunanta.k@rmutp.ac.th
ภัทธรชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นายภัทธร ภักดีทัยวิรสุข
Mr.Pathtorn Pakdeetaivirasookh
พนักงานขับรถยนต์
งานยานพาหนะ
02-836-3000 ต่อ 4610
-
เปิ้ลชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นายสมัคร นาคเกษม
Mr.Samak Nakkasame
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
02-836-3000 ต่อ 4610
samak.n@rmutp.ac.th
คมจักรชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นายคมจักร คำเสียง
Mr. Komjak Kamsiang
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
02-836-3000 ต่อ 4610
komjak.k@rmutp.ac.th
rujiraชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางรุจิรา สองน้อง
Mrs.Rujira Songnoi
พนักงานสถานที่
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
02-836-3000 ต่อ 4610
-
กุหลาบชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางกุหลาบ นาคเกษม
Mrs.Kulap Nakkasem
พนักงานทั่วไป
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
02-836-3000 ต่อ 4610
-
pattalaneeชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่


ติดต่อ
e-mail
นางพัทลาณี วรดิษฐ์
Mrs.Pattalanee Waradith
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง
02-836-3000 ต่อ 4605
pattalanee@hotmail.com
nisara-200x300ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
ดร.ณิศรา สุทธิสังข์
Dr.Nisara Suthisung
อาจารย์
หัวหน้างานติดตามและประเมินผล
02-836-3000
muinisara@hotmail.com
waleeratชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาววลีรัตน์ คุณสมบัติ
Miss.Waleerat Kunnasombut
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานสารบรรณ
02-836-3000 ต่อ 4605
-