บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด

Posted Posted in mou

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) […]

ศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม-วิสาหกิจเริ่มต้น และส่งเสริมเทคโนโลยีการเงิน

Posted Posted in mou

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) […]

บริษัท ซี.เจ. เอ็กเพรส กรุ๊ป จำกัด

Posted Posted in mou

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับบริษัท ซี.เจเอ็กเพรส […]

กลุ่มบริษัทสิงห์ยิ้ม โดย บริษัท เอสวายจี โฮลดิ้ง จำกัด

Posted Posted in mou

รองศาสตราจารย์สุภัทรา   โกไศยกานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสามฝ่าย ได้แก่  […]

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับ บริษัทเอสวายจี โฮลดิ้ง จำกัด

Posted Posted in mou

รองศาสตราจารย์สุภัทรา   โกไศยกานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสามฝ่าย ได้แก่  […]

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Posted Posted in mou

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์ว่าด้วย […]