“การใช้จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์นมแพะเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการใช้จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์นมแพะเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ที่คัดแยกได้มาทำผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตและนมเปรี้ยวจากนมแพะอย่างเหมาะสมและเกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ที่ได้ให้เกียรติในการลงพื้นที่พบปะและเยี่ยมชมคณะ   โดยมีนายไพศาล  […]

โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมวัสดุศาสตร์กับสถาปัตยกรรมไทย ระยะที่ 1 ” อบรมการให้ความรู้วัสดุโครงสร้างด้านสถาปัตยกรรมไทย”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมวัสดุศาสตร์กับสถาปัตยกรรมไทย ระยะที่ […]

โครงการ “การสร้างเซรามิกแฮนเมดจากห้องเรียนวัสดุศาสตร์ สู่ชุมชน”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “การสร้างเซรามิกแฮนเมดจากห้องเรียนวัสดุศาสตร์ สู่ชุมชน” […]

โครงการอบรม เรื่อง การทบทวนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร จัดโครงการอบรม เรื่อง การทบทวนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

โครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมดิจิตอล

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร […]

โครงการ การสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระหว่างวันที่ […]

ประชุมเพื่อหารือการจัดพิธีลงนามความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ Korea Maritime and Ocean University และ Korea Institute of Science and Technology

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

โครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในวันศุกร์ที่ […]