อบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงการพื้นฐานระดับพื้นที่

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาเข้าอบรมโครงการ ระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงการพื้นฐานระดับพื้นที่ จำนวน […]

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา […]

กลุ่มวิชาเคมี อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านการผลิตเคมีภัณฑ์ในครัวเรือน (กิจกรรมที่ 2)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

กลุ่มวิชาเคมี สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร ดำเนินจัดกิจกรรม […]

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา  ๑/๒๕๖๒ […]

นักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.พระนคร เข้ารับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

กลุ่มวิชาเคมี อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านการผลิตเคมีภัณฑ์ในครัวเรือน (กิจกรรมที่ 1)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

กลุ่มวิชาเคมี สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร ดำเนินจัดกิจกรรม […]