ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าว

งานทะเบียนและประมวลผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รับตรง รอบ […]

ขยายเวลารับสมัครโครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่

Posted Posted in ข่าว

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และและสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขยายเวลารับสมัครเปฺิดโครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปีการศึกษา […]

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 3

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประเภทรับตรง  รอบ 3 […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 2

Posted Posted in ข่าว

งานทะเบียนและประมวลผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รับตรง […]

รับสมัครเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าว

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และและสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปฺิดโครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม‹่ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปี‚การศึกษา […]

รับสมัครและเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ

Posted Posted in ข่าว

งานสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครและเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครตาม […]

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าว

ร่วมฟังการบรรยายพิเศษโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ นครและวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์ในการบรรยายหัวข้อเรื่อง”งานบริการ ต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับนักศึกษา”และ”การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีจุดมุ่ง หมาย” ตลอดจนกิจกรรมสานสัมพันธ์ราชมงคลพระนคร […]

กำหนดการตรวจโรคและเอกซ์เรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีกำหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558  ระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ […]