ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระบบ TCAS รอบ 1 : Portfolio

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระบบ TCAS รอบ 1 รับสมัครยื่น Portfolio (สำหรับระดับ ม.6)

วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560
เวลา  08.30-16.30 น.
สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)  (แผนที่)
ห้องสัมภาษณ์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 และ ชั้น 3
การเดินทางรถประจำทาง 32, 33, 64, 97, 203, 117, 543ก
สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย แฟ้มสะสมผลงาน (ในกรณีที่ไม่ได้ส่งมายังคณะก่อนล่วงหน้า)
ติดต่อสอบถาม 0-2836-3004  หรือ 08-4667-3969 (ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ)
FACEBOOK SciRmutpFB

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2559>> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  2. สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  3. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4616

หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) โทร.0-2665-3777 ต่อ 6409
หมดเขตรับสมัคร : วันที่ 15 ตุลาคม 2559