รับมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ประการศึกษา 2561 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 3 สาขาวิชา

 1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเอตร์ (B.Sc. Computer Science)
 2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (B.Sc. Environmetal Scienc and Technology)
 3. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (B.Sc.Industrial Materials Science)

>> ประเภทการรับสมัคร

>> การสมัคร

“รับตรง” สำหรับนักเรียนที่มีวุฒิ ปวช. เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครนักเรียนที่มีวุฒิ ปวช. เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ประเภทรับตรง ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2 สาขาวิชา

 1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (B.Sc. Computer Science)
 2. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (B.Sc.Industrial Materials Science)

ปฏิทินการรับสมัคร

 • รับสมัครผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 ก.พ. – 20 มี.ค. 2561  คลิกเพื่อสมัคร
 • พิมพ์บัตรสอบ : 21-23 มี.ค.2561
 • สอบข้อเขียน : 7-8 เม.ย. 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) (แผนที่)
 • สอบสัมภาษณ์ : 18 เม.ย. 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 27 เม.ย.2561
 • บันทึกการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ และพิมพ์ใบลงทะเบียน ชำระเงิน : 28 เม.ย. – 7 พ.ค.2561
 • ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2561 : 17-18 พ.ค.2561 ณ ศูนย์เทเวศร์ มทร.พระนคร (D-Hall)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 0-2836-3004 หรือ Facebook
 • สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท) โทร 0-2665-3777 ต่อ  6409

TCAS61: รอบ1/2 Portfolio และรอบ 2 โควตา

TCAS รอบที่ 1 : Portfolio (ถึง 25 ก.พ.61)TCAS รอบที่ 2 : โควตา (ถึง 20 ก.พ.61)TCAS รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน (ยังไม่เปิดรับ)TCAS รอบที่ 4 : รับตรงอิสระ (ยังไม่เปิดรับ)

TCAS รอบที่ 1/1 (ถึงวันที่ 22 พ.ย.2560) กำหนดวันรับสมัครและขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เสร็จสิ้นแล้ว

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  (22 ธ.ค.2560) ดูรายชื่อ
 • รายงานตัวผ่านเว็บไซต์และชำระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (วันที่ 22 ธ.ค.2560 – 5 ม.ค.2561) 
 • รายงานตัวผ่านเว็บไซต์และชำระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (วันที่ 22 ธ.ค.2560 – 5 ม.ค.2561) ดูขั้นตอนการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์
 • รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (วันที่ 11-12 ม.ค.2561) สถานที่ ศูนย์เทเวศร์ มทร.พระนคร
 TCAS รอบที่ 1/2 (ถึงวันที่ 28 ก.พ.2561) 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ที่เปิดรับสมัคร 3 สาขาวิชา

 สาขาวิชา  จำนวน  คุณวุฒิผู้สมัคร  รายละเอียด
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 40  ม.6 (วิทย์-คณิต), ม.6 (ศิลป์-คำนวณ) กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกรดเฉลี่ย 4 ภาค 2.00 ขึ้นไป
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 30  ม.6 (วิทย์-คณิต) กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกรดเฉลี่ย 4 ภาค 2.50 ขึ้นไป
วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 30  ม.6 (วิทย์-คณิต) กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกรดเฉลี่ย 4 ภาค 2.00 ขึ้นไป

2. รับสมัครออนไลน์ผ่านทาง www.reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ถึงวันที่  25 ก.พ.2561 และชำระเงินค่าสมัคร
3. ส่ง Portfolio ทางไปรษณีย์ หรือยื่นด้วยตัวเอง (ภายในวันที่ 25 ก.พ.2561) ได้ที่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ 1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
หรือ ผู้สมัครสามารถนำแฟ้มสะสมผลงานมาแสดงต่อคณะกรรมการคัดเลือกในวันสอบสัมภาษณ์ (วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561)
หมายเหตุ  ปกแฟ้มสะสมผลงาน ให้ระบุสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษาต่อด้วย

4. กำหนดการสัมภาษณ์และประกาศผล

 • สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) (แผนที่)
 • ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 12 มีนาคม 2561
 • ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์ (Clearing house) กับ ทปอ. วันที่ 19-22 มีนาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  (26 มีนาคม 2561)
 • รายงานตัวผ่านเว็บไซต์และชำระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (วันที่ 27 มี.ค. – 2 เม.ย.61)  ดูขั้นตอนการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์
 • รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (วันที่ 4-5 เม.ย.61) สถานที่ ศูนย์เทเวศร์ มทร.พระนคร

5. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 02-836-3004 หรือ Facebook

 TCAS รอบที่ 2 : โควตา (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2560 – 20 ก.พ.2561) 

รอบที่ 2 เป็นการรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในโรงเรียนเขตภาคกลางตอนล่าง
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ที่เปิดรับสมัคร 3 สาขาวิชา

สาขาวิชา  จำนวน  คุณวุฒิผู้สมัคร  รายละเอียด
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 ม.6 (วิทย์-คณิต), ม.6 (ศิลป์-คำนวณ) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 และมีคะแนน GAT/PAT
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 30 ม.6 (วิทย์-คณิต) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 และมีคะแนน GAT/PAT
วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 30 ม.6 (วิทย์-คณิต) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 และมีคะแนน GAT/PAT

2. รับสมัครออนไลน์ผ่านทาง www.reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ในวันที่ 1 ธ.ค.2560 – 20 ก.พ.2561 และชำระเงินค่าสมัคร
3. กำหนดการสอบและประกาศผล

 • สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ โดยใช้ข้อสอบกลางร่วมกัน (วันที่ 24-27 ก.พ.2561) ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) (แผนที่)
 • ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 5 เมษายน 2561
 • สอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ หรือยื่นคะแนน GAT/PAT หรือคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชาและสอบสัมภาษณ์ (วันที่ 18 เมษายน 2561) ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) (แผนที่)
 • ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์ (Clearing house) กับ ทปอ. วันที่ 3-6 พ.ค.2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  (8 พ.ค.2561)
 • รายงานตัวผ่านเว็บไซต์และชำระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (วันที่ 9 – 15 พ.ค.2561) ดูขั้นตอนการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์
 • รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (วันที่ 17 – 18 พ.ค.2561) สถานที่ ศูนย์เทเวศร์ มทร.พระนคร

4. สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 02-836-3004 หรือ Facebook

TCAS รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) ที่เปิดรับสมัคร 3 สาขาวิชา

 สาขาวิชา  จำนวน   คุณวุฒิผู้สมัคร   รายละเอียด
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 ม.6 (วิทย์-คณิต), ม.6 (ศิลป์-คำนวณ) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 และมีคะแนน GAT/PAT
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 10 ม.6 (วิทย์-คณิต) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 และมีคะแนน GAT/PAT
วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 10 ม.6 (วิทย์-คณิต) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 และมีคะแนน GAT/PAT
TCAS รอบที่ 4 : รับตรงอิสระ

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) ที่เปิดรับสมัคร 3 สาขาวิชา

 สาขาวิชา  จำนวน   คุณวุฒิผู้สมัคร   รายละเอียด
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 ม.6 (วิทย์-คณิต), ม.6 (ศิลป์-คำนวณ) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 10 ม.6 (วิทย์-คณิต) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 20 ม.6 (วิทย์-คณิต) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6

2. รับสมัครออนไลน์ผ่านทาง www.reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ในวันที่ …………………. และชำระเงินค่าสมัคร

3. สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ………………….. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์พระนครเหนือ) (แผนที่)

4. สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 02-836-3004 หรือ 02-836-3000 ต่อ  4616, 4617 หรือ Facebook

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2559>> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 2. สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 3. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4616

หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) โทร.0-2665-3777 ต่อ 6409
หมดเขตรับสมัคร : วันที่ 15 ตุลาคม 2559