หัวข้องานวิจัยที่เปิดรับพิจารณา

หัวข้องานวิจัยที่เปิดรับพิจารณา เป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน และเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาดังต่อไปนี้

  1. วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  2. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  3. วิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
  4. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. นวัตกรรมการศึกษา

กำหนดการส่งผลงาน

เปิดรับบทความฉบับเต็ม (Full Paper)1 มิถุนายน- 20  กรกฎาคม   2562
วันสิ้นสุดรับบทความฉบับเต็ม 20  กรกฎาคม   2562
แจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับเต็ม1  สิงหาคม   2562
วันจัดงานประชุมวิชาการ19  สิงหาคม   2562