โครงการทุนการศึกษา DUO -Thailand Fellow Programme

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ดำเนินโครงการทุนการศึกษา DUO -Thailand Fellow Programme  ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ท่านใดประสงค์จะส่งนักศึกษาโดยพิจารณาเสนอชื่อพร้อมกับส่งหลักฐานและใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน – 28 กันยายน 2561 สามารถศึกษารายละเอียดและดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆได้ที่ www.inter.mua.go.th

แจ้งประกาศ แนวปฏิบัติการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน:การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์

แจ้งบุคลการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเพื่อทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องแนวปฏิบัติการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน:การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์

ประกาศ

ราชมงคลพระนคร รับแนวทางการบูรณาการกระทรวงใหม่ พร้อมผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

ราชมงคลพระนคร รับแนวทางการบูรณาการกระทรวงใหม่ พร้อมผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

9 อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เข้าพบ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หารือเกี่ยวกับแนวทางการทำงานภายหลังการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 จะมีความสำคัญในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีจุดเด่นในการเป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี (Technologist) และนวัตกร (Inventor) มีทั้งกำลังสมอง (Head) และทักษะขั้นสูง (Hands) ทั้งยังตรงกับความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ รวมทั้งจะมีการสร้างเครือข่ายการทำงาน แลกเปลี่ยนทรัพยาการ ร่วมมือด้านการเรียนการสอนระหว่างกลุ่มราชมงคลและสถาบันการศึกษาอื่น เพื่อเดินหน้าไปด้วยกันในประเทศไทยสู่ยุค 4.0 ค่ะ

#ราชมงคลพระนคร
#RMUTP

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

14 มิถุนายน 2561 ตรวจสุขภาพ (ช่วงเช้า)
– เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ D – HALL ศูนย์เทเวศร์  *** แต่งกายชุดนักศึกษา*** 
18 มิถุนายน 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาพรวมมหาวิทยาลัย (ช่วงเช้า)
– ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 06.30 – 07.40 น. ณ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
19 มิถุนายน 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาพรวมมหาวิทยาลัย (ทั้งวัน)
– ลงทะเบียน เวลา 06.30 น. ณ โถงชั้น 1 ณ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร    – กิจกรรม “ต้นกล้าอินทนิล ประจำปีการศึกษา 2561”
25 มิถุนายน 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภายในคณะฯ วันเปิดเทอม)
– ลงทะเบียน เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2                                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 – 10 มิถุนายน 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภายนอก)
– ณ กองร้อยบังคับการ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า กองพลนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่วารสารวิชาการรับใช้สังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้    http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses