ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 “การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 “การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อำจอมบึง จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://irdmcru.mcru.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 11

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 11 ในวันที่ 29 – 30 มีนาคม  2561 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://research.swu.ac.th/swucon/11th

ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2561 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารพระพิฆเนศ Student Center (อาคาร 6) โดยสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://rsucon.rsu.ac.th/

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานคณะกรรมการอุดมการการศึกษา (สกอ.) เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 กำหนดส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. >>>ดูรายละเอียด<<<

หากบุคลากรในหน่วยงานสนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร โทรศัพท์ 0 2610 5330 หรือที่เว็บไซต์ http://www.mua.go.th/

การเปิดรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2561

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญรับฟัง การชี้แจงกำหนดการ กรอบหัวข้อวิจัยและการยื่นข้อเสนองานวิจัยปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ให้ดำเนินการเป็นแม่ข่ายเพื่อสนับสนุนการบริหารโครงการการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561 โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 >>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม<<<

หากบุคลากรในหน่วยงานท่านสนใจยื่นข้อเสนองานวิจัยดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.eppo.go.th

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินเดีย

รัฐบาลอินเดียเสนอทุนให้รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2560-2561 จำนวน 72 หลักสูตร ณ สาธารณรัฐอินเดีย โดยแหล่งทุนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ร่วมทั้งค่าเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้สมัครรับทุนต้องมีอายุระหว่าง 25 – 45 ปี และไม่เคยได้รับทุนรัฐบาลอินเดียภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan มาก่อนและมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษชุด DIFA TES หรือ TOEFL IELTS หรืออื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งที่เทียบเท่าเกณฑ์วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ Common European Framework of Reference (CEFR) อย่างน้อยระดับ B1 ผลการทดสอบดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่เข้ารับการทดลอง รายละเอียดหลักสูตรสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://tica.thaigove.net หัวข้อ “ทุนรัฐบาลอินเดีย” สำหรับปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES) และการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test)ประจำเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.inter.mua.go.th  หัวข้อ “News and Events”

ผู้ที่สนใจสมัครรับทุนต้องมีหนังสือจากต้นสังกัดเพื่อเสนอชื่อให้สมัครรับทุนในหลักสูตรที่ตนสนใจเพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น รวมทั้งต้องทำรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครรับทุนและใบสมัครรับทุนรัฐบาลอินเดียส่งให้กระทรวงการต่างประเทศ (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) พร้อมสำเนาผลการทดสอบภาษาอังฏฤษภายในวันปิดรับสมัครที่ระบุอยู่บนเว็บไซต์ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2203 5000 ต่อ 43102 หมายเลขโทรสาร 0 2143 9325

รายละเอียดทุนรัฐบาลอินเดีย

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Turnitin 2017

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ดำเนินการจัดซื้อโปรแกรม Turnitin 2017  ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Turnitin 2017 ห้อง Learning Space 1 ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยขอให้แจ้งรายชื่อถึง สวพ. ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รับจำนวนจำกัดรอบละ 50 คน จำนวน 6 รอบ โดย สวพ.ยึดข้อมูลจากหนังสือของหน่วยงานที่ส่งมาก่อน รายละเอียด

 

ทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัคร “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและยวัตกรรม ประจำปี 2561”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัคร ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและยวัตกรรม ประจำปี 2561  เนื่องจากทุนวิจัยมัจำนวนจำกัด ทาง สกว. จะพิจารณาให้สิทธิผู้ที่ส่งเข้ามาก่อนตามลำดับ เปิดรับมัครข้อเสนอเชิงหลักการ (concept paper) ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธันวาคม 2560

หากบุคลากรในหน่วยงานสนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://industry.trf.or.th หรือติดตามข่าวสารของฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. ได้ที่ https://www.facebook.com/IndustryDivision.trf/

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

สมาคมเครื่อข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ขอเชิญส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เรื่อง กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา : การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล “Digital Strategies for Higher Education : Enhancing Teaching, Learning and Assessment” ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร ทั้งนี่สามารถส่งบทความและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://thailandpod.org/home

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการวิจัยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการวิจัยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” (The 7th International Conference on Science and Social Science 2017: Innovation Research to Stability, Prosperity and Sustainability) (ICSSS 2017) ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://research.rmu.ac.th/icsss2017/web/index.php