ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และเข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และเข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์และนวัตกรรมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0  ซึ่งกำหนดให้มีขั้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารศูนย์วิทยาศษสตร์ (อาคาร 26)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ้http://www.sansci.ssru.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

หนังสือมหาวิทยาลัยฟาฎอนี เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 “สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0” ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.ord.ftu.ac.th/conference/2017.php

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมทีปีงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://research.kpru.ac.th/conference4/

 

การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ TSU -AFBE International Conference 2018

มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ TSU -AFBE International Conference 2018 ภายใต้หัวข้อการประชุม “Creativity and Innovation for Smart Societies andSustainable Development” ในระหว่างวันที่ 15 – 16  มกราคม 2561 ณ โรงแรม Phuket Graceland Resort & Spa, Phuket, Thailand ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.thanksinuni.org

 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “Library of Things”

หนังสือมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ Library of Things ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://pulinet2018.npu.ac.th/

 

 

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7

หนังมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.prc.up.ac.th/

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา “การสร้างมาตราฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล”

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา “การสร้างมาตราฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล” ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิด์ กรุงเทพฯ โดยผู้สนใจสามารถทะเบียนได้ที่ http://www.research-expo-register.com/

 

ขอเชิญฟังสัมมนาหัวข้อ“เทคโนโลยีชั้นสูงในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน”

ขอเชิญฟังสัมมนาฟรี! ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 สัมมนาหัวข้อ “เทคโนโลยีชั้นสูงในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน”เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมแคนทารี่ เบย์ จ.ระยอง

ลงทะเบียนฟรี! ได้ที่ : พนิตา อีเมล์ panita@nstda.or.th (แจ้งชื่อ-สกุล และเบอร์มือถือ)
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-564-7000 ต่อ 1301 (มือถือ 063-915-6656)

**หมดเขตลงทะเบียน 18 ส.ค.60**

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาตินวัตกรรมการศึกษาครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประชาสัมพันธ์ “การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560: การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา” (The 3rd International Conference on Innovation in Education (ICIE 2017): Building Professional Learning Community in Improving Science and Technology Education) ระหว่างวันที่ 24–25 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.il.mahidol.ac.th/icie2017/

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 5 ปี 12 ศูนย์วิจัย “12-5-60 ก้าวหน้า ก้าวไกล ด้วยงานวิจัยนิด้า”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 5 ปี 12 ศูนย์วิจัย “12-5-60 ก้าวหน้า ก้าวไกล ด้วยงานวิจัยนิด้า” ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://goo.gl/forms/tmsGIfJhoLxH60Ic2