กิจกรรม “ต้นกล้าอินทนิล”

กิจกรรม “ต้นกล้าอินทนิล” นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้าร่วมกิจกรรม “ต้นกล้าอินทนิล” โดยมีรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีเป็นประธาน และภายในงานจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ฟังเทศนาธรรม เรื่องจุดเปลี่ยนของชีวิต โดยทีมงานธรรมะเดลิเวอรี่บรรยาย และร่วมสานสัมพันธ์พี่น้องด้วยการรับน้องเชิงสร้างสรรค์ด้วยสันทนาการ เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง  ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศูนย์พาณิชยการพระนคร

« 1 of 2 »

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ร่วมพิธี “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่” ประจำปี 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 123 คน เข้าร่วมพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ และพิธีมอบทุนการศึกษา ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 (ช่วงเช้า) ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศูนย์พาณิชยการพระนคร

« 1 of 2 »

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คัดเลือกตัวแทนคณะฯ เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิ.ย.61  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร คัดเลือกตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการคัดเลือกแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้ อาจารย์สายงานประเภทวิชาการ (รอบเช้า) และเจ้าหน้าที่สายงานประเภทสนับสนุน (รอบบ่าย) เข้าร่วมเสนอชื่อและโหวตคัดเลือกตัวแทน เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

« 1 of 2 »

การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอกคูน ชั้น 2 และ วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร

รับสมัครนักศึกษา TCASรอบ 4

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ Tcas 4 รับตรงอิสระ ณ ห้องเรียนทฤษฎี ชั้น 9 และ ห้องเรียนทฤษฎี ชั้น 5

โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร  จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ในวันอังคารที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้พร้อมที่จะเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ  นำโดยคุณสุรชัย ช่วยเกิด จากบริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้หลักการพื้นฐานเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์ และการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม และการทดสอบวัดความรู้

ประชุมคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๑    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดประชุมผู้บริหาร คณาจารย์  เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๑  นำโดยนายไพศาล การถาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ชี้แจงให้ทราบถึงจำนวนนักศึกษาที่ลดลง  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  การปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับ ประเทศกัมพูชา กฟผ. DEPA บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพลส  และการจัดโครงการประชุมวิชาการแห่งชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

« 1 of 2 »

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Finland University Pedagogical Project

การจัดการความรู้ (KM) ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดกิจกรรม หัวข้อ “ประสบการณ์​การเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดับมหาวิทยาลัย  Finland University Pedagogical Project  บรรยายโดยดร.นริศรา นาคเมธี และดร.คณาวุฒิ  อินทร์แก้ว เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการไปศึกษาดูงานที่ประเทศฟินแลนด์ ในวันพุธที่ ๙  พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ รณรงค์เลิกใช้โฟมและพลาสติก ในวันจันทร์ที่ 23  เมษายน  2561 ณ ศูนย์พระนครเหนือ  โดยภายในกิจกรรมทีมงานกองสื่อสารองค์กร มทร.พระนคร มาให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและรณรงค์งดใช้โฟมและพลาสติก พร้อมสร้างสรรค์แนวคิดกับกิจกรรมถ่ายภาพและตอบคำถามที่แสดงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

« 1 of 2 »

ทำบุญเลี้ยงพระเช้า และกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่

นายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเช้า พร้อมถวายปัจจัยไทยธรรมและจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่  เนื่องในวันคล้ายปีใหม่ไทย วันที่ 10 เมษายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

« 1 of 2 »