Event News

**กระทรวงวัฒนธรรม** จัดกิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” ภายใต้โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

*** กระทรวงวัฒนธรรม *****
จัดกิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” ภายใต้โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้กล้าทำความดี มีจิตสาธารณะและจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน รักษา ต่อยอดอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการมีคุณธรรม จริยธรรม มีความพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสาในการดำเนินชีวิต

หลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือก
1. ผลงานเชิงประจักษ์ที่เป็นรูปธรรมโดยส่งผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี อาทิ ความรู้ความสามารถด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ดนตรี ความเป็นผู้นำ ความกตัญญูกตเวที ความซื่อสัตย์สุจริต ความเมตตากรุณาและเอื้ออาทร ความขยันหมั่นเพียร การปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนา คุณธรรมและจริยธรรมอื่น ๆ
2. ความเป็นจิตอาสา การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม และการบำเพ็ญประโยชน์อื่น ๆ รวมทั้งการเป็นตัวอย่างที่ดีได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ มีผลงานดีเด่นที่เป็นประจักษ์ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและได้รับการยอมรับของสาธารณชนในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ

นักศึกษาท่านใด สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและสมัครคัดเลือกรางวัลสุดยอดเด็กเยาวชนต้นแบบ Young Smart : “Young ทำดี” ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565

☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานฝ่ายกิจการนักศึกษา โทร. 02 836 3000 ต่อ 7501
เวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

 38 total views,  2 views today