Event News

กสศ. เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รอบที่ 2

กสศ. เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รอบที่ 2 ซึ่งเป็นทุนแรกในประเทศไทยที่ส่งเสริมเยาวชนช้างเผือกสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาได้ก้าวตามฝัน ผู้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ 10,000 บาท, ค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่เกินปีละ 40,000 บาท, ค่าอุปกรณ์การเรียน ไม่เกินปีละ 10,000 บาท และสนับสนุนการทำโครงงาน/วิจัย ไม่เกินปีละ 30,000 บาท

สามารถสมัครขอรับ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ได้ 2 แนวทาง คือ สมัครด้วยตนเอง และสถานศึกษาเป็นผู้เสนอชื่อ เช่น สถาบันการอาชีวศึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า, มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเสนอชื่อนักศึกษาได้สาขาละไม่เกิน 5 คน

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ

1. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ไม่เกิน 6,000 บาท หรือเป็นผู้ด้อยโอกาส ตามหลักเกณฑ์ที่ กสศ. กำหนด และมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

2. เป็นผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ปวช.หรือ ปวส. / อนุปริญญา ในปีการศึกษา 2564 หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส./อนุปริญญา มาแล้วไม่เกิน 3 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2563)

3. เป็นผู้มีศักยภาพในการเรียน กรณีที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลการเรียนอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ 20 บน ของสาขาที่จบการศึกษา , กรณีที่เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

4. เป็นผู้มีประวัติดีเด่น หากมีผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับชาติหรือระดับภาค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เป็นผู้ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือหลักสูตรต่อเนื่องหรือเทียบโอน 2–3 ปี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2565 ในสาขาต่อไปนี้

• สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ เช่น อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) อุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่, อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ , ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ , เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ , อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม , การบินและโลจิสติกส์ , การแพทย์ครบวงจร , ดิจิทัล

• สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science, Technology, Engineering, Mathematics: STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล

ติดต่อขอรับเอกสารและยืนใบสมัครได้ที่คุณกนกนาท  ทรัพย์พานิช งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร โทร.02-8363000 ต่อ 7501
*สามารถยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ กสศ. https://www.eef.or.th/notice/true-potential-scholarship-2565-2/ หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-079-5475 กด 4

 17 total views,  1 views today