ข่าวกิจกรรม

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  โดยมี ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ซึ่งการตรวจประกันคุณภาพในครั้งนี้แบ่งออกเป็น ๕ องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ ๕ การบริหารการจัดการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานการตรวจ อาจารย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

Loading