ข่าวกิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561

งานประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑   โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เข้ารับการตรวจประเมินฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากดร.ธีรเวช  ทิตย์สีแสง  จากคณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และดร.อรพิมพ์  มงคลเคหา จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร