ข่าวกิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

งานประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑   โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เข้ารับการตรวจประเมินฯ ซึ่งได้รับเกียรติผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐศักดิ์  พรพุฒิศิริ จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์  สุขมั่น จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันศุกร์ที่ ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร