ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

งานกิจการนักศึกษา (แนะแนวการศึกษาและอาชีพ) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ทาง Google Meets  นำโดยดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดและให้โอวาทนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ต่อจากนั้นได้รับเกียรติจากดร.วันเพ็ญ  พงษ์เก่า นักวิชาการวิทยากรอิสระ ด้านทรัพยากรมนุษย์ มาบรรยายถ่ายทอดให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ  ในหัวข้อ : เตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครงาน  และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากคุณชิตปภพ  ประเสริฐไพฑูรย์ วิทยากรจากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด มาบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ : Resume  สำหรับการสมัครงาน  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

 91,042 total views,  519 views today