ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ งานกิจการนักศึกษา (พัฒนาวินัยฯ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม“แห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖” เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำของทุกปี นำโดย ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ณ วัดปากน้ำ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจในองค์กรและปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาต่อไป

 

Loading