ข่าว

ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกยศ. เข้าร่วม “โครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี”

📣 ประชาสัมพันธ์จาก งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกยศ. เข้าร่วม “โครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี”

✅ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจัดทำโครงการ “ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี” เพื่อเชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และสถานศึกษาทั่วประเทศ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างเป็นรูปธรรม

✅ นับเป็นกิจกรรมจิตสาธารณะของผู้กู้ยืม กยศ. โดยการปลูกต้นไม้ 1 ต้น นับเป็นจิตสาธารณะได้ 2 ชั่วโมง (คนละไม่เกิน 5 ต้น /ปี)

✅ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. ผู้กู้ยืมจัดหาต้นไม้เอง หรือขอสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ผู้กู้ยืมดำเนินการปลูกต้นไม้ และบันทึกภาพถ่ายหลักฐานการปลูกต้นไม้
3. ผู้กู้ยืมบันทึกข้อมูลการปลูกต้นไม้ ได้ที่ https://plant.forest.go.th/register/studentloan

คู่มือการลงทะเบียนกล้าไม้ https://www.studentloan.or.th/th/system/files/files/news/manual.pdf

 31,411 total views,  433 views today