Event News

ขอเชิญชวนผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี! ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2565 โดยให้ติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ได้ที่สำนักงานประกันสังคม หมายเลข 0 2965 2500 -10 หรือสายด่วน 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) และเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม

 23 total views,  1 views today