ข่าว

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ เนื่องในวันพระราชทานนามราชมงคล “15 กันยายน วันราชมงคล”

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ เนื่องในวันพระราชทานนามราชมงคล “15 กันยายน วันราชมงคล” กำหนดการจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 15 – 22 กันยายน 2565
กิจกรรมเป็นรูปแบบ : ออนไลน์ โดยนักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จากการ Scan QR CODE หรือผ่านเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษาลิ้งค์ https://std.rmutp.ac.th/sais/RMUT_65/ ทั้งนี้

  • นักศึกษาจะต้องเข้าชม ศึกษาข้อมูล และร่วมทำแบบทดสอบวัดความรู้การเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบถ้วน รายละเอียดดังนี้
  • นักศึกษาต้องทำแบบทดสอบการเรียนรู้ให้ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม : ร้อยละ 80 ของการเข้าร่วมกิจกรรม
  • นักศึกษาต้องทำแบบประเมินฯ การเข้าร่วมกิจกรรม
  • นักศึกษาจะได้รับเกียรติบัตรผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ (นักศึกษาสามารถ Save หรือ Print เองได้)
  • นักศึกษาจะได้รับจำนวนชั่วโมงกิจกรรม : ประเภทบัณฑิตพึงประสงค์ จำนวน 3 ชั่วโมง แบ่งเป็น
    – เข้าชมสื่อการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ด้านวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 2 ชั่วโมง
    – ทำแบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 1 ชั่วโมง

โดยทรานสคริปต์กิจกรรมจะเข้าระบบของนักศึกษา ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6508

 

Loading