ข่าว

ขอเชิญร่วมงานเสวนา ชุด “Frontiers in AgTech”  ฟรี!ไม่มีค่าใช้จ่าย

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านการเกษตรกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากบริบทสภาพแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนไป รวมไปถึงการอุบัติใหม่ของเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) อย่างเช่น บล็อกเชน ปัญญาประดิษฐ์ และการปรับแต่งจีโนม
Strategic Program Management Office (SPO) และคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้โครงการ “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สมาร์ทฟาร์มมิ่งแบบครบวงจร” จึงร่วมกันจัดงานสัมมนาชุด “Forntiers in AgTech” เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้ที่สนใจทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนได้รู้เท่าทันและเข้าใจเทคโนโลยีขั้นสูงในภาคการเกษตรโดยการเสวนาและฟังบรรยายจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน

***ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย***
ส่วนที่ 1 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562
“Blockchain in Food and Agriculture”
ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

พบกับวิทยากร
-คุณนนทวิทย์ ดวงสอดศรี
Co-founder of The Existing Company
“Introduction to Blockchain”

-คุณเพชรไพฑูรย์ กรุงวงศ์
Digital Transform Adviser, IBM Thailand Co., Ltd.
“IBM Blockchsin for Enterprises”

-ผศ. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
“Agri-blockchain for Knowledge Transferred Support”

ลงทะเบียนได้ที่ http://www.it.mju.ac.th/wtms_registerDetail.aspx?tID=159

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อีเมล: tongscpl@yahoo.com
ผศ. ดร. สิริวัฒน์ สาครวาสี