ข่าว

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี เพื่อผลิตเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอชิญร่วมรับบริจาคสมทบทุน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อผลิตเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค สำหรับวางตามจุดบริการประชาชนตามพื้นที่ขนส่งสาธารณะ ท่าเรือ และสถานศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เนื่องจากทางคณะฯ มีงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ไม่เพียงพอ 

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านให้สนับสนุนทุน เพื่อให้สามารถผลิตและแจกจ่ายตามจุดต่างๆ ได้เพียงพอ
สามารถบริจาคได้ที่ หมายเลขบัญชี 880-7-36688-8 ธนาคารกรุงเทพ สาขา มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)
ชื่อบัญชี “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร เงินบริจาค” และส่งหลักฐานการโอนที่ระบุชื่อ/หน่วยงาน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีมายังหมายเลขโทรสาร  0 2836 3000 ต่อ 4136 หรือ E-mail : infosci@rmutp.ac.th