ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิภาพร ปัญญา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธิญาณินฆ์ คำขาว เนื่องในโอกาสที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย