ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวซูไฮบ๊ะ ดอเลาะ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ได้แก่ นางสาวซูไฮบ๊ะ ดอเลาะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ งานบริหารทั่วไป
อนุมัติแต่งตั้งวันที่ 7 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

 

Loading