Event News

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้มีสัญชาติไทยเข้ารับบริการทางทันตกรรม (โดยไม่คิดมูลค่า)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้มีสัญชาติไทยเข้ารับบริการทางทันตกรรม (โดยไม่คิดมูลค่า) ได้แก่ อุดฟัน , ถอนฟัน ผ่าฟันคุด , ขุดหินน้ำลาย , รักษารากฟันฉุกเฉิน , ทันตกรรมเด็ก โดยเปิดรับผู้ใหญ่ 1,200 ราย เด็ก 100 ราย  ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ (อนุสาวรรย์ชัยสมรภูมิ)

Loading