ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.พระนคร จัดอบรมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ใหม่)

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ใหม่) ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์พระนครเหนือ

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายปาโมกข์  รัตนตรัยาภิบาล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อไห้ได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบสารบรรณใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขจิตร  ตั้งเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  เป็นผู้แทนกล่าวขอบคุณวิทยากรและเจ้าหน้าที่จากสำนักวิทยบริการฯ ที่ได้เอื้อเฟื้อการอบรมในครั้งนี้

 

Loading