ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร จัดประชุมหารือความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประชุมหารือความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  เรื่อง การจัดทำโครงการส่งเสริมสวัสดิภาพครูและครูเกษียณอายุราชการดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เป็นประธานกล่าวต้อนรับ รองเลขาธิการคณะกรรมการ (สกสค.) ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้บริหารส่วนงานกลุ่มเป้าหมายหลักในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารส่วนงานที่รับผิดชอบด้านการอำนวยการ และผู้บริหารส่วนงานที่รับผิดชอบด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยมีคุณณัฐชรัตน์ กฤตธน ประธานศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรมเสนอโครงการส่งเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (กลุ่มสมาชิก สกสค.) ด้านนวัตกรรมสร้างรายได้สู่ชุมชนต้นแบบที่ยั่งยืน นวัตกรรมทางสังคม แก้ไขหนี้สินครู และ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ด้วยวิถีพอเพียง ณ ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี