ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ผลิตเจล และ/หรือ สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค

เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดำเนินการโครงการบริการวิชาการ เพื่อผลิตเจล และ/หรือ สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทุนและทรัพยากรส่วนหนึ่งโดยการบริจาคจาก บุคคลและหน่วยงานเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยเฉพาะจุดบริการขนส่งสาธารณะที่มีประชาชนเดินทางไปใช้บริการอย่างหนาแน่น รวมถึงโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งกำลังจะเข้าสู่ช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มุ่งที่จะสนับสนุนเจล และ/หรือ สเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับจุดบริการขนส่งสาธารณะและสถาบันการศึกษาในกลุ่มข้างต้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ