ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิด“ลานกิจกรรม”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณภายนอกอาคารคณะฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา จึงจัดกิจกรรมเปิดรับบริจาคโต๊ะม้าหินและต้นไม้ สำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนและลานกิจกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาศูนย์พระนครเหนือ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ร่วมบริจาคโต๊ะม้าหิน ดังรายนามผู้บริจาคต่อไปนี้

หน่วยงานภายนอก

  1. ห้างทองวิรัตน์                                           จำนวน 1 ชุด
  2. Bamboo Bridge At Doi Samer Dao   จำนวน 1 ชุด
  3. หจก.ทีเอส อินเตอร์แล็บ                           จำนวน 1 ชุด
  4. บริษัท ทีไอเค สกรีน จำกัด                        จำนวน 1 ชุด

หน่วยงานภายในคณะฯ

  1. ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์                     จำนวน 1 ชุด
  2. ดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว                                จำนวน 1 ชุด
  3. บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    จำนวน 2 ชุด

นอกจากนี้ คณะฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการร่วมบริจาคต้นไม้ เพื่อนำมาตกแต่งให้เป็นพื้นที่สีเขียว จัดทำพื้นที่เขตสูบบุหรี่ภายนอกอาคารคณะฯ ตลอดจนติดสติ๊กเกอร์เขตปลอดบุหรี่ภายในอาคาร สำนักงาน และบริเวณอื่นๆ  โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในพื้นที่

 

 1,394 total views,  1 views today