ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มมทร.พระนคร บริจาคและมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนบ้านปากคลอง ๓๑

งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้จัดกิจกรรมเปิดรับบริจาคและมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนบ้านปากคลอง ๓๑ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรินธร  บุญยะโรจน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เป็นผู้แทนในการนำอุปกรณ์การเรียนจากคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ที่ได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียนต่างๆ  อาทิเช่น หนังสือเรียน สมุด ดินสอ สีเทียน   เมื่อวันที่  ๘  มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ  โรงเรียนบ้านปากคลอง 31 ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Loading