ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมโชว์ผลงาน ในรายการ “On the Way”

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้นำผลงานและผลิตภัณฑ์ที่มาจาการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการนวัตกรรมที่ทันสมัยของอาจารย์ ดังนี้
1. ผลงานวิจัย เรื่อง “ผลึกแก้วเซรามิกชีวภาพนาโน สำหรับประยุกต์ใช้รักษาโรคมะเร็ง” โดยมี ผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล เป็นเจ้าของผลงานวิจัย
2. ผลงานวิจัย เรื่อง “แผ่นกรองอากาศจากเส้นใยใบไผ่และใบอ้อย กำจัดฝุ่น PM 2.5” โดยมี ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ เป็นเจ้าของผลงานวิจัย
3. ผลงานวิจัย เรื่อง “เนยถั่วดาวอินคา เพิ่มศักยภาพวงการอาหารที่แปลกใหม่ ปราศจากสารปรุงแต่ง ชะลอการแก่ก่อนวัย” โดยมี ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช เป็นเจ้าของผลงานวิจัย
เข้าร่วมการถ่ายทำรายการ #ออนเดอะเวย์ : “On the Way” ผลิตโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ โดย ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้นำเสนอนวัตกรรมและงานวิจัย ในการถ่ายทำรายการในครั้งนี้ จะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 และ ช่อง YouTube ของ อว. ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 23:00 น.

 3,263 total views,  66 views today