ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนา โครงการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ จ.สกลนคร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร โดย ดร.ไพศาล  การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กับนายสำเริง ทรงศิริ  ประธานวิสาหกิจชุมชนพฤกษเวชไทกะเลิง อำเภอกุดบาด , นายล่องแจ้ง ฉิมานุกูล ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านอากาศ ,สิบเอก ชัยวัน ราชชมภู รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร และดร.ภูมิวริชญ์  ชัยภูริหิรัณยกุล นายกสมาคมแพทย์ไทยบูรณาการและการบริบาลแห่งประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาบุคลากร นักศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนานวัตกรรมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ส่งเสริมความร่วมมือในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดประชุม สัมมนา และอบรมกิจกรรมทางวิชาการแก่ชุมชน จัดให้มีการรวบรวม การรักษาผู้ป่วย โดยมีแพทย์แผนไทย เภสัชกรหมอพื้นบ้านหรืออื่นๆ ตามที่กฏหมายกำหนด จัดให้มีการพัฒนาการปลูก จำหน่าย นำเข้า การส่งออกและครอบครองผลิตภัณฑ์ทางกัญชาภายใต้กฏหมายกำหนด เพื่อสนับสนุนเป็นวัตถุดิบจากพืชกัญชาเพื่อใช้ในการแพทย์และวิจัย เสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการในด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา และร่วมกันถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ที่สามารถนำเข้าสู่มิติใหม่ของการสร้างและพัฒนา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกร จังหวัดสกลนคร