ฝ่ายบริหารทั่วไป และงานวางแผนและพัฒนา

บุคลากรบริหารงานบุคคลการเงินการบัญชีพัสดุเอกสารการพิมพ์สื่อสารองค์กรติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์แผนและงบประมาณบริหารความเสี่ยงบริหารครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างดาวน์โหลดแบบฟอร์มขั้นตอนการทำงาน Work Flow

นางพัทลาณี วรดิษฐ์
Mrs.Pattalanee Waradith
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้างานบริหารทั่วไปและงานวางแผนและพัฒนา
หัวหน้าแผนยุทธศาสตร์ หัวหน้าแผนงานและงบประมาณ หัวหน้าติดตามและประเมินผล หัวหน้าบริหารความเสี่ยง
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4194 e-mail : pattalanee@hotmail.com

suriyoนายสุริโย ก่อวาณิชกุล
Mr.Suriyo Korwanitchchakul
ตำแหน่ง : บุคลากร ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าบริหารงานบุคคล
ติดต่อ : 02-8363000 ต่อ 4194
e-mail : suriyo.k@rmutp.ac.th
worนายวรวุฒิ สาสิงห์
Mr. Worawut Sasing
ตำแหน่ง : บุคลากร ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : บริหารงานบุคคล
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4194
e-mail : worawut.s@rmutp.ac.th
orrawanนางสาวอรวรรณ มุกนนท์
Miss Orrawan Mooknon
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าสื่อสารองค์กร
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4155
e-mail : orrawan.m@rmutp.ac.th
sairungนางสาวสายรุ้ง แก้วน้อย
Miss Sairung Keawnoi
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ : สื่อสารองค์กร
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4155
e-mail : sairung.k@rmutp.ac.th
suwannaนางสาวสุวรรณา โย้วเพ้ง
Miss Suwanna Yopeng
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าการบัญชี
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4157
e-mail : suwanna.y@rmutp.ac.th
charitaนางสาวชลิตา อินสะโร
Miss Chalita Insaro
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าการเงิน
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4157
e-mail : chalita.i@rmutp.ac.th
yaowapaนางสาวเยาวภา เทวะผลิน
Miss Yaowapa Thewaphalin
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : การเงิน
02-836-3000 ต่อ 4157
e-mail : yaowapa.t@rmutp.ac.th
ซูไฮบ๊ะนางสาวซูไฮบ๊ะ ดอเลาะ
Miss Suhaibah Doloh
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4194
e-mail : suhaibah.d@rmutp.ac.th
ศิริพรนางสาวศิริพร บัวสีตัน
Miss Siriporn Buaseetun
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4194
e-mail : siriporn.bu@rmutp.ac.th
kungนางสาวสุนันทา แก้วกระจ่าง
Miss Sunanta Kaewkrajang
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าพัสดุ
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4194
e-mail : sunanta.k@rmutp.ac.th
suwapha
นางสาวสุวภา น้อยจาก
Miss suwapha Noichark
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ พัสดุ
บริหารครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง และบริหารความเสี่ยง
ติดต่อ :02-836-3000 ต่อ 4194
e-mail : Suwapha.n@rmutp.ac.th
Kulapนางกุหลาบ นาคเกษม
Mrs.Kulap Nakkasem
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ : งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4155
e-mail : -
Samakนายสมัคร นาคเกษม
Mr.Samak Nakkasame
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4155
e-mail : samak.n@rmutp.ac.th
Pathtornนายภัทธร ภักดีทัยวิรสุข
Mr.Pathtorn Pakdeetaivirasookh
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
ปฏิบัติหน้าที่ : ยานพาหนะ
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4155
e-mail : -
kaiนาย มงคล พรหมวิจิตร์
Mr.Mongkol Promwijit
ตำแหน่ง : จ้างเหมา บริการพนักงานขับรถยนต์
ปฏิบัติหน้าที่ : ยานพาหนะ
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4155
e-mail : -

เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย เลื่อนค่าจ้างลูกประจำ (1 ต.ค.63) NEW***
สายวิชาการ

ข้อ 1 ข้าราชการ

ข้อ 1 พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อ 2 พิจารณาหลักฐานการเลื่อนเงินเดือนค่าตอบแทน ตำแหน่งวิชาการ (องค์ประกอบที่ 1)
ข้อ 3 แบบรายงานการปฏิบัติตามภาระงาน (ช่องผล) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 63 – 30 กันยายน 2563
ข้อ 4 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงภาระงาน (ช่องแผน)  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 63 – 31 มีนาคม 2564

สายสนับสนุน

ข้อ 1 ข้าราชการ

ข้อ 1 พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อ 2 แบบพิจารณาหลักฐานการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน สายสนับสนุน (องค์ประกอบที่ 1)  (1เม.ย.63 – 30 ก.ย.63)
ข้อ 3 แบบรายงานผลตามข้อตกลงภาระงานสายสนับสนุน (Job Description/หน้าที่ความรับผิดชอบ)   (1เม.ย.63 – 30 ก.ย.63)
ข้อ 4 แบบพิจารณาหลักฐานการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน สายสนับสนุน (ภาระงาน)   (1เม.ย.63 – 30 ก.ย.63)
ข้อ 5 สรุปข้อตกลงภาระงานสายสนับสนุน (Job Description/หน้าที่ความรับผิดชอบ)  (1 ต.ค.63 -31 มี.ค.64)

เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ
กรอบกำลังอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2561-2564
ระเบียบทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน
กองทุนพัฒนาบุคลากร

1.ระเบียบ

2.คำสั่ง

3.ประกาศ

Infographic

 

 

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สายสนับสนุน)

Download (PPTX, 101KB)

 

เอกสารประกอบการเบิก แบบฟอร์ม

 

กำหนดการส่งเอกสารค่าสอนเกินภาระ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี..NEW..

ระเบียบ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติ

กำหนดการจ่ายเงินเดือน ประจำปี 2563

Infographic

 

ขั้นตอนการเก็บเอกสารและบัญชี

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์ม


ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงานและวัสดุฝึกนักศึกษา

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำหรับใช้ในโครงการ

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายความสำเร็จ (KPI)  ประจำปี 2563 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายความสำเร็จ (KPI)  ประจำปี 2562 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายความสำเร็จ (KPI)  ประจำปี 2561

แผนปฏิบัติราชการ

แผนยุทธศาสตร์คณะ

ปฏิทินการดำเนินจัดโครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วันที่ดำเนินการจัดโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  เดือน พฤศจิกายน 60    
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพเรื่องระบบและกลไกด้านการประกัน คุณภาพสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 พย. 60 งานประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการฯ
2 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 13-14 และ 20-22 พย..60 งานแนะแนวฝ่ายกิจการนักศึกษา
3 โครงการบริการวิชาการ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรบริการอบรมการใช้งานAndroid เบื่องต้นสำหรับ ผู้สูงอายุ) 18 – 19 พย.60 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “พระนครเกมส์” ครั้งที่ 12 27 พย – 9 ธค.60 งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา
5 โครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 28 พย.60 28 พย.60งานสหกิจ ฝ่ายวิชาการฯ
6 โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย 29 พย.60 สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมฯ
    เดือน ธันวาคม 60
   7 โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์ 12 – 14 ธค.60 สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมฯ
   8 โครงการพัฒนาศักยภาพวัสดุศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม 29 ธค.60 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ
   9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องในการใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน 23 – 24 ธค.60 สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมฯ
   10 โครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการเรียนรู้ทศวรรษที่ 21 23-24 ธค.60 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 26 ธค.60 งานแผนงานฯฝ่ายบริหารฯ
      เดือน มกราคม 61
   12 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 26 มค.61 งานศิลปวัฒนธรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา
  13 โครงการนักสิ่งแวดล้อมรวมใจใฝ่เรียนรู้ตามรอยพ่อ      26 มค.61 งานศิลปวัฒนธรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา
     เดือน กุมภาพันธ์ 61
  14 โครงการอบรมสัมมนาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 26 – 27 กพ.61 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   15 โครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 24 – 25 กพ.61 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เดือน มีนาคม 61
  16 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14-16 มีค.61 ฝ่ายวิชาการฯ
   17

 

 

โครงการอบรมการจัดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle ให้แก่ สถานศึกษาหรือบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  มีนาคม 61 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิชาการฯ อ.ชัชวาล
  18 โครงการการผลิตไวน์จากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี   มีนาคม 61 งานบริการวิชาการฝ่ายวิชาการฯ
      เดือน สิงหาคม 61
   19 โครงการประชุมแห่งชาติและนิทรรศการบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรม (The National Conference & Exhibition Integrated Science and Engineeing Technotofy) 15 สค.61 ฝ่ายวิชาการฯ
   20 โครงการการนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ-ต่างประเทศ 15 สค.61 ฝ่ายวิชาการฯ

แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แบบฟอร์มงานบริการวิชาการแก่สังคม

แบบฟอร์มงานประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มงานอาคารและยานพาหนะ

การเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทนสายวิชาการ..NEW..

แบบฟอร์มงานบุคลากร

  • แบบฟอร์มรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  • แบบฟอร์มรับรองภาระงานทางวิชาการ

แบบคำขอมีบัตรประจำตัว

สวัสดิการขอรับเงินสงเคราะห์

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มงานการเงิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 676 total views,  5 views today