ฝ่ายบริหารทั่วไป และงานวางแผนและพัฒนา

บุคลากรบริหารงานบุคคลการเงินการบัญชีพัสดุเอกสารการพิมพ์สื่อสารองค์กรติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์แผนและงบประมาณบริหารความเสี่ยงบริหารครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างดาวน์โหลดแบบฟอร์มขั้นตอนการทำงาน Work Flow

นางพัทลาณี วรดิษฐ์
Mrs.Pattalanee Waradith
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้างานบริหารทั่วไปและงานวางแผนและพัฒนา
หัวหน้าแผนยุทธศาสตร์ หัวหน้าแผนงานและงบประมาณ หัวหน้าติดตามและประเมินผล
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4194 e-mail : pattalanee@hotmail.com

worนายวรวุฒิ สาสิงห์
Mr. Worawut Sasing
ตำแหน่ง : บุคลากร ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าบริหารงานบุคคล
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4194
e-mail : worawut.s@rmutp.ac.th
suriyoนายสุริโย ก่อวาณิชกุล
Mr.Suriyo Korwanitchchakul
ตำแหน่ง : บุคลากร ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : บริหารงานบุคคล
ติดต่อ : 02-8363000 ต่อ 4194
e-mail : suriyo.k@rmutp.ac.th
orrawanนางสาวอรวรรณ มุกนนท์
Miss Orrawan Mooknon
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าสื่อสารองค์กร และบริหารความเสี่ยง
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4155
e-mail : orrawan.m@rmutp.ac.th
sairungนางสาวสายรุ้ง แก้วน้อย
Miss Sairung Keawnoi
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ : สื่อสารองค์กร
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4155
e-mail : sairung.k@rmutp.ac.th
suwannaนางสาวสุวรรณา โย้วเพ้ง
Miss Suwanna Yopeng
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าการบัญชี
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4157
e-mail : suwanna.y@rmutp.ac.th
charitaนางสาวชลิตา อินสะโร
Miss Chalita Insaro
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าการเงิน
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4157
e-mail : chalita.i@rmutp.ac.th
yaowapaนางสาวเยาวภา เทวะผลิน
Miss Yaowapa Thewaphalin
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : การเงิน
02-836-3000 ต่อ 4157
e-mail : yaowapa.t@rmutp.ac.th
ซูไฮบ๊ะนางสาวซูไฮบ๊ะ ดอเลาะ
Miss Suhaibah Doloh
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4194
e-mail : suhaibah.d@rmutp.ac.th
ศิริพรนางสาวศิริพร บัวสีตัน
Miss Siriporn Buaseetun
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4194
e-mail : siriporn.bu@rmutp.ac.th
kungนางสาวสุนันทา แก้วกระจ่าง
Miss Sunanta Kaewkrajang
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าพัสดุ
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4194
e-mail : sunanta.k@rmutp.ac.th
suwapha
นางสาวสุวภา น้อยจาก
Miss suwapha Noichark
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ พัสดุ
บริหารครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ติดต่อ :02-836-3000 ต่อ 4194
e-mail : Suwapha.n@rmutp.ac.th
Kulapนางกุหลาบ นาคเกษม
Mrs.Kulap Nakkasem
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ : งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4155
e-mail : -
Samakนายสมัคร นาคเกษม
Mr.Samak Nakkasame
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4155
e-mail : samak.n@rmutp.ac.th
Pathtornนายภัทธร ภักดีทัยวิรสุข
Mr.Pathtorn Pakdeetaivirasookh
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
ปฏิบัติหน้าที่ : ยานพาหนะ
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4155
e-mail : -
kaiนาย มงคล พรหมวิจิตร์
Mr.Mongkol Promwijit
ตำแหน่ง : จ้างเหมา บริการพนักงานขับรถยนต์
ปฏิบัติหน้าที่ : ยานพาหนะ
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4155
e-mail : -

เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย เลื่อนค่าจ้างลูกประจำ (1 เม.ย.64) NEW***
สายวิชาการ

ข้อ 1 ข้าราชการ

ข้อ 1 พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อ 2 พิจารณาหลักฐานการเลื่อนเงินเดือนค่าตอบแทน ตำแหน่งวิชาการ (องค์ประกอบที่ 1)
ข้อ 3 แบบรายงานการปฏิบัติตามภาระงาน (ช่องผล) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม  2564
ข้อ 4 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงภาระงาน (ช่องแผน)  ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564

สายสนับสนุน

ข้อ 1 ข้าราชการ

ข้อ 1 พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อ 2 แบบพิจารณาหลักฐานการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน สายสนับสนุน (องค์ประกอบที่ 1)  (1 ต.ค.63 – 31 มี.ค.64)
ข้อ 3 แบบรายงานผลตามข้อตกลงภาระงานสายสนับสนุน (Job Description/หน้าที่ความรับผิดชอบ)   (1เม.ย.63 – 30 ก.ย.63)
ข้อ 4 แบบพิจารณาหลักฐานการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน สายสนับสนุน (ภาระงาน)   (1 ต.ค.63 – 31 มี.ค.64)
ข้อ 5 สรุปข้อตกลงภาระงานสายสนับสนุน (Job Description/หน้าที่ความรับผิดชอบ)  (1 เม.ย.64 -30 ก.ย.64)

เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ
กรอบกำลังอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2561-2564
ระเบียบทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน
กองทุนพัฒนาบุคลากร

1.ระเบียบ

2.คำสั่ง

3.ประกาศ

Infographic

 

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สายสนับสนุน)

Download (PDF, 653KB)

Download (PPTX, 101KB)

 

เอกสารประกอบการเบิก แบบฟอร์ม

 

กำหนดการส่งเอกสารค่าสอนเกินภาระ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี..NEW..

ระเบียบ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติ

กำหนดการจ่ายเงินเดือน ประจำปี 2563

Infographic

 

ขั้นตอนการเก็บเอกสารและบัญชี

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์ม


ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงานและวัสดุฝึกนักศึกษา

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำหรับใช้ในโครงการ

ทำเนียบผู้ขาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทำเนียบผู้ขาย-2564
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายความสำเร็จ (KPI)  ประจำปี 2563 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายความสำเร็จ (KPI)  ประจำปี 2562 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายความสำเร็จ (KPI)  ประจำปี 2561

แผนปฏิบัติราชการ

แผนยุทธศาสตร์คณะ

ปฏิทินการดำเนินจัดโครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วันที่ดำเนินการจัดโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  เดือน พฤศจิกายน 60    
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพเรื่องระบบและกลไกด้านการประกัน คุณภาพสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 พย. 60 งานประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการฯ
2 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 13-14 และ 20-22 พย..60 งานแนะแนวฝ่ายกิจการนักศึกษา
3 โครงการบริการวิชาการ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรบริการอบรมการใช้งานAndroid เบื่องต้นสำหรับ ผู้สูงอายุ) 18 – 19 พย.60 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “พระนครเกมส์” ครั้งที่ 12 27 พย – 9 ธค.60 งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา
5 โครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 28 พย.60 28 พย.60งานสหกิจ ฝ่ายวิชาการฯ
6 โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย 29 พย.60 สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมฯ
    เดือน ธันวาคม 60
   7 โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์ 12 – 14 ธค.60 สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมฯ
   8 โครงการพัฒนาศักยภาพวัสดุศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม 29 ธค.60 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ
   9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องในการใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน 23 – 24 ธค.60 สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมฯ
   10 โครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการเรียนรู้ทศวรรษที่ 21 23-24 ธค.60 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 26 ธค.60 งานแผนงานฯฝ่ายบริหารฯ
      เดือน มกราคม 61
   12 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 26 มค.61 งานศิลปวัฒนธรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา
  13 โครงการนักสิ่งแวดล้อมรวมใจใฝ่เรียนรู้ตามรอยพ่อ      26 มค.61 งานศิลปวัฒนธรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา
     เดือน กุมภาพันธ์ 61
  14 โครงการอบรมสัมมนาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 26 – 27 กพ.61 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   15 โครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 24 – 25 กพ.61 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เดือน มีนาคม 61
  16 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14-16 มีค.61 ฝ่ายวิชาการฯ
   17

 

 

โครงการอบรมการจัดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle ให้แก่ สถานศึกษาหรือบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  มีนาคม 61 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิชาการฯ อ.ชัชวาล
  18 โครงการการผลิตไวน์จากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี   มีนาคม 61 งานบริการวิชาการฝ่ายวิชาการฯ
      เดือน สิงหาคม 61
   19 โครงการประชุมแห่งชาติและนิทรรศการบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรม (The National Conference & Exhibition Integrated Science and Engineeing Technotofy) 15 สค.61 ฝ่ายวิชาการฯ
   20 โครงการการนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ-ต่างประเทศ 15 สค.61 ฝ่ายวิชาการฯ

แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แบบฟอร์ม แบบ ปค.5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

แบบฟอร์ม
บริหารความเสี่ยง

 

บริหารความเสี่ยง 2564 รายงานบริหารความเสี่ยง 2563 คำสั่งความเสี่ยง 2564

แบบฟอร์มงานบริการวิชาการแก่สังคม

แบบฟอร์มงานประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มงานอาคารและยานพาหนะ

การเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทนสายวิชาการ..NEW..

แบบฟอร์มงานบุคลากร

  • แบบฟอร์มรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  • แบบฟอร์มรับรองภาระงานทางวิชาการ

แบบคำขอมีบัตรประจำตัว

สวัสดิการขอรับเงินสงเคราะห์

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มงานการเงิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,347 total views,  6 views today