Event News

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ประกาศรับสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ประกาศรับสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2565 สังกัดกองคลัง  สังกัดกองนโยบายและแผน สังกัดกองบริหารงานบุคคล สังกัดกองพัฒนานักศึกษา  จำนวน 7  ตำแหน่ง สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 สมัครได้ที่นี่

https://recruit.rmutp.ac.th/register/#!/

ประกาศรับสมัคร

 

 15 total views,  1 views today