ข่าวกิจกรรม

งานแนะแนว พบนักเรียนโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

งานแนะแนวการศึกษาร่วมกับงานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าพบนักเรียนโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ในวันที่ 3 มกราคม 2563 โดยมีการให้ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี