ข่าวกิจกรรม

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้เกษียณอายุราชการ  “ร้อยใจด้วยรักและคิดถึง”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้เกษียณอายุราชการ  “ร้อยใจด้วยรักและคิดถึง” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562    นำโดยดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานในพิธีและกล่าวสดุดี ต่อจากนั้นชมวีดีทัศน์ของผู้เกษียน พิธีแสดงมุทิตาจิต การแสดงของอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และมอบของที่ระลึก ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน ๔ ท่านคือ นายประยุทธ สุวรรณศรี  ผศ.นิตยา บุญสิทธิ์ นางวิภา  จักรชัยกุล  และนางรุจิรา สองน้อย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2