ข่าว

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 1 : Portfolio

📣ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 1 : Portfolio คลิก http://regis.rmutp.ac.th/upload/file63/TCAS1-Pre-Confirm.pdf

📌ผู้สมัครสามารถยืนยันสิทธิ์ทางเว็บไซต์ทปอ. https://student.mytcas.com ได้ตั้งแต่วันที่ 30-31 มกราคม 2563