ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS 1 : Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ #TCAS 1 : Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566
ตรวจสอบรายชื่อ https://regis.rmutp.ac.th/upload/file66/T1-66-PreConfirm.pdf
ผู้ที่มีรายชื่อให้เข้ายืนยันสิทธิ์ศึกษาต่อผ่านทางเว็บไซต์ทปอ. https://student.mytcas.com
ภายในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 (หากเลยกําหนดจะถือว่าไม่ขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อ)
และประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

Loading