ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบ TCAS 1/2 (Portfolio)

 TCAS รอบ 1/2 : Portfolio (สำหรับ ม.6) 
  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบ TCAS รอบ 1/2 Portfolio (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวเล้อมฯ และ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม) และขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบและพิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน
  • ผู้ที่มีรายชื่อต้องทำการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์  http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ตั้งแต่ วันที่ 27 มี.ค.-2 เม.ย.2561
  • พิมพ์ใบรายงานตัว (นำไปยื่นวันรายงานตัว วันที่ 5 เมษายน 2561)
  • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และพิมพ์ใบแจ้งหนี้เพื่อนำไปชำระเงินที่ เคาร์เตอร์เซอร์วิส (ภายในวันที่ 2 เม.ย.2561)  เก็บสำเนาใบเสร็จเป็นหลักฐาน
  • รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ มทร.พระนคร