ข่าว

ประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผ่านทาง www.rmutp.ac.th/publichearing/#!/