ข่าว

**ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก **

**ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก **

ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์ อาเซียน – อินเดีย นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย ประกาศมอบทุนการศึกษาจำนวน 1,000 ทุน ให้แก่บุคคลสัญชาติประเทศอเซียน สำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ที่ Indian Institute of Technology (IIT) โดยรัฐบาลอินเดียจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาปริญญาเอก ไม่เกิน 5 ปี ใน IIT 23 แห่ง ทั่วอินเดีย ดังนี้

1. ค่าเล่าเรียน
2. ค่าใช้จ่ายรายเดือน แบ่งเป็น
(1) ช่วง 2 ปีแรก จำนวน 31,000 รูปี
(2) ช่วงปีที่ 3 – 5 จำนวน 35,000 รูปี
3. ทุนวิจัย เช่น ค่าเดินทาง ค่าหนังสือ และค่าอุปกรณ์ ไม่เกิน 170,000 รูปี
4. ที่พัก เป็นหอพักที่ IIT จัดหาให้ อย่างไรก็ดีในกรณีที่ IIT ในเมืองนั้น ๆ ไม่มีหอพัก หรือไม่สามารถจัดหาหอพัก
ให้ได้ รัฐบาลอินเดียจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักไม่เกินร้อยละ 24 ของค่าใช้จ่ายรายเดือนที่ได้รับ ขึ้นอยู่กับค่าครองชีพของแต่ละเมืองที่รัฐบาลอินเดียกำหนด

จำนวนทุนการศึกษา ทั้งหมด 1,000 ทุน แบ่งเป็น
(1) ปีการศึกษา 2563 – 2564 จำนวน 250 ทุน (เริ่มต้นการศึกษาในเดือน ม.ค. 2563)
(2) ปีการศึกษา 2564 – 2565 จำนวน 300 ทุน
(3) ปีการศึกษา 2565 – 2566 จำนวน 450 ทุน

สมัครได้ที่  http://asean.iitd.ac.in/   ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2562