Event News

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (เดือนม.ค.-เม.ย.2563)

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  สอ.ศธ. ได้จัดส่งสาร สอ.ศธ ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (เดือนม.ค.-เม.ย.2563) เพื่อให้สมาชิกรับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ รวมทั้งสาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ซึ่งสาร สอ.ศธ. ได้รวบรวมเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกหลายเรื่อง อาทิ สารประธานกรรมการ   มอง…สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด สอ.ศธ. , 238 กรุงรัตนโกสินทร์ , อากรสแตมป์สำคัญไฉน , ย้อนอดีตโรคระบาดโควิด-19 เป็นต้น มาเพื่อเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

 12 total views,  1 views today