Event News

ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leader Scholarship ProGramme (ACYLS) ประจำปี 2564

ด้วยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เสนอทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leader Scholarship ProGramme (ACYLS) ประจำปี  พ.ศ. 2564ให้แก่ราชการ บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรในหน่วยงานของรัฐบาล และบุคลากรในสถานศึกษาของประเทศไทย เพื่อเข้าศึกษา ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 15 ทุน  ประกอบด้วย

  1. ทุนระดับปริญญาโท จำนวน 5 ทุน
  2. ทุนระดับปริญญาเอก จำนวน 5 ทุน
  3. ทุนสำหรับการทำวิจัยระยะสั้น จำนวน 5 ทุน

ผู้ที่สนใจสมัครศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3fnU6Hu โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วนและจัดส่งไฟล์ PDF ส่งมาที่ rachadapom.s@mhesi.go.th ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

 

 35 total views,  1 views today