ข่าว

ประชาสัมพันธ์ : สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ประชาสัมพันธ์ : สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ที่ขาดแคลนคอมพิวเตอร์ในการเรียน Online กรอกรายละเอียดในการขอใช้ห้องให้ครบถ้วน และส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา (ใบรูปแบบไฟร์อิเล็กทรอนิกส์)