ข่าวกิจกรรม

ประชุมเพื่อหารือการจัดพิธีลงนามความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ Korea Maritime and Ocean University และ Korea Institute of Science and Technology

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเพื่อหารือการจัดพิธีลงนามความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ Korea Maritime and Ocean University และ Korea Institute of Science and Technology โดยเบื้องต้นได้ข้อตกลงความร่วมมือทาง 3 ด้าน คือ 1. การเรียนการสอน 2. การทำงานวิจัยร่วม 3. การแลกเปลี่ยนนักศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี